Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav: SO, år 1-3

Skapad 2018-06-11 15:58 i Lyngåkraskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Ifylld ruta under år 3 innebär att eleven nått kunskapskravet för år 3.

Om rutan inte är ifylld innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå inom ämnesområdet.

SO

 • SO   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • SO   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
År 3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: