Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i matematik, BeMa åk 5

Skapad 2018-06-19 21:11 i Munkedalsskolan Munkedal
BeMa:s observationspunkter samt bedömningsmatris förmågor/kompetenser, år 5 (LGR 11).
Grundskola 5 Matematik

BeMa:s Observationspunkter samt bedömningsmatris förmågor/kompetenser, år 5 (LGR 11).

Behöver träna vidare med delområdet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunksaper
Tal och antal, mönster och talmönster
Ser enkla talmönster som bygger på tal i decimalform. 0,4 0,6 0,8 ...
Positionssystemet
Avläser, skriver, storleksordnar och anger siffrornas värde (tiondelar, hundradelar) i tal upp till två decimaler.
Addition och subtraktion
Väljer lämpligt räknesätt och skriftliga beräkningar vid flerstegsuppgifter. Använder miniräknaren.
Multiplikation och division
Väljer lämpligt räknesätt och skriftliga beräkningar vid flerstegsuppgifter. Uppskattar och reflekterar över lösningar och deras rimlighet. Använder miniräknaren.
Algebra
Löser enkla ekvationer med positiva heltal
Bråk
Tolkar, jämför och storleksordnar tal i bråkform vet att ett tal i bråkform har en plats på tallinjen Förstår sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform. t.ex. 1/5 = 0.2
Tid
Beräknar tidsskillnader för analog och digital tid
Längd
Skala: Kan tolka ritningar och kartor samt göra proportionerliga skisser.
Massa
Förstår och kan använda sambandet mellan ton, hg, g och milligram
Volym
Förstår och kan använda sambandet mellan l, dl, cl och ml
Geometri
Använder grundläggande begrepp som t.ex. längd, bredd, höjd, bas, sida och area. Uppskattar och beräknar area (på kvadrat, rektangel och triangel) och använder lämpliga enheter uppskattar storleken av kvadrat- cm, dm, och m
Sannolikhet och Statistik
Resonerar och visar förståelse för begreppen sannolikhet, chans och risk. Kan tolka och skapa egna stapel- och linjediagram. Förstår och använder begreppen medelvärde, typvärde och median.
Bedömningsmatris - förmågor
Behöver träna vidare med detta
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösningsförmåga
Formulera och löser problem med hjälp av matematik, samt värderar valda strategier och metoder.
Behöver stöd för att tolka och förstå problem. Behöver stöd för att hitta ett eller flera olika sätt att lösa problem på.
Kan oftast tolka och förstå problem. Hittar på egen hand något eller några olika sätt att lösa problem på.
Kan tolka, förstå och formulera problem Hittar flera olika sätt att lösa problem på. Kan se fördelar och nackdelar med olika metoder.
Begreppskompetens
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Behöver stöd för att förstå och använda olika matematiska begrepp. .
Förstår och använder matematiska begrepp.
Använder, kan förklara och ser sambanden mellan olika matematiska begrepp.
Procedurförmåga
väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Behöver stöd för att kunna lösa rutinuppgifter, t. ex. beräkningar, mätningar.
Kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kan med stor säkerhet välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemangskompetens
Kan föra och följa matematiska resonemang.
Behöver stöd för att kunna förklara varför ett svar är rimligt.
Kan förklara varför ett svar är rimligt.
Kan förklara varför ett svar är rimligt. Kan samtala kring fördelar och nackdelar om olika sätt att komma fram till ett svar.
Kommunikationskompetens
Kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Behöver stöd för att kunna berätta om sina matematiska tankar och lösningar. . Behöver stöd för att kunna ställa frågor och komma med förslag på hur man kan lösa uppgifter och problem. .
Berättar och samtalar om sina matematiska tankar och lösningar Ställer relevanta frågor och kommer med förslag på hur man kan lösa uppgifter och problem
Kan redogöra och samtala om sina matematiska tankar och lösningar på ett tydligt sätt. Ställer relevanta frågor kring andras lösningar. Kommer med alternativa förslag, diskuterar och värderar olika lösningar.
Tilltro och attityder till ämnet
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
När eleven arbetar med matematik visar han/hon ofta att det är svårt och vågar inte lita på sin egen förmåga. .
Eleven förstår och vågar lita på sig själv när han/hon ska arbeta med matematik.
Eleven visar att han/hon vill lära sig mer i matematik och uppvisar en säkerhet när han/hon arbetar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: