Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva C, Nya språket lyfter 18/19, 19/20

Skapad 2018-06-20 11:25 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

C1 Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så de blir bättre

Eleven prövar att bearbeta sina texter efter samtal med andra
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande
använder med visst lärarstöd texttypiska drag
börjar vid behov använda bilder som samspelar med det skrivna och som förstärker textinnehållet
samtalar och resonerar med lärarstöd om innehåll, språk och bildanvändning i egna och andras texter och hur de kan bearbetas för att förtydligas
prövar bearbeta och ändra texten efter andras råd
Min förmåga till symbolhantering
använder framför allt helordsskrivande samt ljudning vid behov
prövar stavningshypoteser
frågar lärare eller kamrater om stavning vid behov

C2 Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår

Eleven hämtar information och kunskaper från någon anvisad källa och skriver med egna ord en sammanhängande text.
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande
skriver faktatexter med egna formuleringar och grundläggande fakta hämtade från källtexter
skriver berättelser med en handling: inledning, händelseförlopp och kort avslutning
söker och inhämtar med visst lärarstöd inspiration och information från någon anvisad källa
planerar och organiserar med visst lärarstöd mitt skrivande genom t.ex. nyckelord och tankekartor
Min förmåga till symbolhantering:
skriver mer och mer av en text med helordsskrivande
rättar ibland stavningen av ord i min text på eget initiativ och efter respons från lärare och kamrater

C3 Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter

Eleven använder olika texttypiska drag och bearbetar sina texter för att fördjupa innehållet i dem
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande:
behandlar i mina texter ett ämne ur olika aspekter och använder då på ett relevant sätt några texttypiska drag
använder vid behov bilder som förtydligar och förstärker budskapet
samtalar och resonerar med visst lärarstöd om innehåll, språk och bildanvändning i egna och andras texter och hur de kan bearbetas för att förtydligas
prövar ändra texten efter egen genomläsning samt bearbetar och ändrar texten efter andras råd
Min förmåga till symbolhantering:
markerar meningar med stor bokstav och interpunktion som punkt och frågetecken

C4 Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre

Eleven planerar, organiserar och bearbetar innehåll och form i sina texter
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande:
skriver sammanhängande faktatexter så att innehållet klart framgår
skriver berättelser med en tydlig handling, dvs. inledning, händelseförlopp och avslutning
söker och inhämtar information från någon anvisad källa
planerar och organiserar texten, vid behov med hjälp av t.ex. nyckelord och tankekarta
Min förmåga till symbolhantering:
skriver med hjälp av digitalt verktyg och för hand så att texten är läslig för mig själv och för andra
stavar för mig vanliga ord enligt normen och är medveten om att det finns olika regler för stavning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: