👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa C, Nya språket lyfter 18/19, 19/20

Skapad 2018-06-20 12:05 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

C1 Jag läser för att uppleva och lära

Eleven läser för upplevelse och lärande
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande:
berättar med visst lärarstöd om inre bilder som skapats under läsningen
kommenterar och återger textinnehåll och fyller med visst lärarstöd i det som inte direkt uttrycks i texten med hjälp av erfarenheter, bilder eller föreställningar om innehållet
resonerar med visst lärarstöd om författares sätt att formulera sig (t.ex. specifika uttryck och texttypiska drag) och användning av bilder för att kommunicera
utreder med visst lärarstöd oklarheter andra än de jag själv upptäckt
Min förmåga till symbolhantering:
avkodar texter på ett allt mer automatiserat sätt, dvs ortografisk helordsläsning dominerar

C2 Jag läser ofta och regelbundet

Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande:
läser texter som är längre och med något mer komplexa sammanhang
resonerar med visst lärarstöd kring texters innehåll och budskap samt relaterar det till egna och andras erfarenheter
drar slutsatser och gör förutsägelser under äsning
korrigerar mig själv vid behov
Min förmåga till symbolhantering:
växlar vid behov mellan olika sätt att avkoda text

C3 Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter

Eleven läser, förstår och tolkar innehåll i berättelser och faktatext
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande:
berättar om inre bilder som skapats under läsningen
läser mellan raderna (inferensläsning) för att göra en personlig tolkning av det lästa utifrån egna erfarenheter och fyller i det som inte direkt uttrycks i texten med hjälp av erfarenheter, bilder eller föreställningar om innehållet
tar egna initiativ till att resonera om författares sätt att formulera sig (t.ex. specifika uttryck och texttypiska drag) och användning av bilder för att kommunicera
utreder oklarheter jag själv eller andra upptäckt
Min förmåga till symbolhantering:
läser de flesta texter med flyt

C4 Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser

Eleven läser texter av olika slag med flyt och använder oftast olika lässtrategier vid behov
Min förmåga till textanvändning och meningsskapande:
läser längre elevnära texter av olika slag t.ex. kapitelböcker, lyrik, sagor, faktatexter eller instruktioner
resonerar kring texters innehåll och budskap samt relaterar det till egna och andras erfarenheter eller andra texter
drar slutsatser och gör förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten
Min förmåga till symbolhantering:
läser med flyt