Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i Specialpedagogik 2

Skapad 2018-08-15 18:37 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 3

Kunskapsmatris i Specialpedagogik 2

2. Kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika insatser för människor med funktionsnedsättningar

3. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.
F
E
D
C
B
A
Eleven redogör översiktligt för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel utvecklas och används.
Eleven redogör utförligt för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel utvecklas och används.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel utvecklas och används.

4. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
F
E
D
C
B
A
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

5. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
F
E
D
C
B
A
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen

6. Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr olika verksamheter
F
E
D
C
B
A
Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.

7. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer.
F
E
D
C
B
A
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter, i samråd med handledare och på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter, efter samråd med handledare och på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare och på ett yrkesmässigt sätt, samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

8. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer.
F
E
D
C
B
A
Eleven interagerar samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven interagerar samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven interagerar samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.

9. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter.
F
E
D
C
B
A
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: