Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3 Östra skolan (Ny)

Skapad 2018-08-27 19:12 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Kunskapskrav i svenska åk 1-3 Östra skolan
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

LÄSA

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når kunskapskraven
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att kommentera och återge några viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt.
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva din läsupplevelse.
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

SKRIVA

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når kunskapskraven
Att skriva olika slags texter.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Att skriva olika slags texter.
Du kan skriva enkla texter på datorn.
Att använda grundläggande regler för stavning,skiljetecken och språkriktighet.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Att använda grundläggande regler för stavning,skiljetecken och språkriktighet.ekt
Du kan stava ord som du ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Att skriva berättande texter.
Du kan skriva berättande texter som har tydlig inledning, handling och avslut.
Att söka, välja ut och sammanställa från ett avgränsat urval källor. Att resonera om informationens användbarhet.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexten.
Sammanställa med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
De texter du skriver innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Att förstärka och levandegöra dina texters budskap med olika estetiska uttryck.
Du kan kombinera dina texter med bilder föra att förtydliga och förstärka dina budskap.
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.

TALA

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når kunskapskraven
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Att berätta.
Du kan berätta om vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår.
Att ge och ta instruktioner.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: