Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling 1-3

Skapad 2018-09-08 16:56 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Materialet "Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i läs- och skrivutveckling" utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 1 och 3. Detta material relaterar till Skolverkets bedömningsstöd Nya Språket lyfter! årskurs 1–6. Materialet har utvecklats på uppdrag av Skolverket av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Avstämning A (åk 1)

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
SKRIVA
LÄSA
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. (SvA: Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.)

Avstämning B (åk 2)

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning. SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
SKRIVA
LÄSA
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Avstämning C (åk 3)

LÄSA - Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter. SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
  • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
SKRIVA
LÄSA
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SvA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.)
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. (SvA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.)
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: