👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling i åk 1-3, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Skapad 2018-09-09 19:28 i Brunnsparksskolan Helsingborg
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för åk 1-3. Tips från Unikum: http://support.unikum.net/dokumentation/skolverkets-obligatoriska-bedomningsstod Läs mera på Skolverkets sida: https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/information
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Genom att följa varje elevs utveckling kan behov av olika stöd eller extra stimulans upptäckas tidigt.
Riktmärkena är att eleven minst bör ha klarat avstämning A i åk 1, avstämning B i åk 2 och avstämning C i åk 3. Avstämning C samspelar med kunskapskraven i årskurs 3 som prövas i det nationella provet.

Begreppsförklaring:
Logografisk läsning: Eleven känner igen hela ord, t.ex. sitt namn eller vanliga ordbilder som och, hej, jag.
Enkel ljudning: Eleven har ”knäckt läskoden” och ljudar ihop enskilda ljud till en helhet.
Avancerad ljudning: Eleven ljudar ihop orddelar till en helhet.
Ortografisk helordsläsning: Eleven läser flytande, det vill säga läser ord som helheter.

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.