👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Eng åk 7 Övergripande matris

Skapad 2018-10-11 10:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Översikt över de fyra förmågorna; skriva, tala, läsa, höra
Grundskola 8 Engelska

Översikt över de fyra förmågorna; skriva, tala, läsa, höra

Läsförståelse

Ej godtagbar nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Läsförståelse
Du förstår delar av det du läser, men har svårigheter att uppfatta även tydliga detaljer och till viss del även helheten.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Avkodning av läst material
Du har svårt att redogöra med ett godtagbart resultat.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.

Hörförståelse

Ej godtagbar nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Hörförståelse
Du förstår delar av det du hör men har svårigheter att uppfatta även tydliga detaljer och till viss del även helheten.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Avkodning av talat språk
Du har svårt att redogöra med ett godtagbart resultat.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan din i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.

Skriftlig förmåga

Ej godtagbar nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Förmåga att uttrycka sig i skrift
Du visar en viss vilja att uttrycka dig, men på grund av brister i såväl ordkunskap som grammatik når inte budskap och innehåll fram.
Du skriver kortfattat men uttrycker en vilja att förmedla ett budskap. Visar osäkerhet i ordval (litet ordförråd) samt i meningsbyggnad.Texten innehåller en del förstörande fel som hindrar förståelsen
Du uttrycker dig tydligt och klart. Varierar ordvalet till viss del och gör försök att binda samman meningar och satser. Texten innehåller en del störande fel som försvårar förståelsen
Du berättar, beskriver och förklarar utförligt. Du visar på ett gott ordförråd och god texthantering. Du har en tydlig följd i texten och ett varierat ordval. Så gott som korrekt meningsbyggnad. Skriver ledigt med flyt i texten. Inga störande grammatiska fel.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill använder dig av en del ord från modersmålet.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på engelska.
Innehåll och struktur
Du brister i ditt innehåll och din struktur av text, vilket bidrar till att texten blir svår att förstå.
Du skriver en enkel text som anpassar till syftet med fåtal detaljer. Röd tråd saknas till viss del. Du behandlar en eller ett par åsikter men diskuterar de inte särskilt grundligt.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar ytligt varför du tycker så.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar grundligt varför du tycker så.

Muntlig förmåga

Ej godtagbar nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Muntlig interaktion
Samtal och diskussioner
Du visar en vilja att uttrycka dig muntligt, men på grund av brister i ordkunskap, grammatik och ev. uttal når inte interaktionen fram.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt. Du får fram ditt budskap på ett enkelt sått.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt och med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du uttrycker dig tydligt och med flyt och med viss anpassning till syfte och mottagare. Det märks att du är säker på att använda det engelska språket.
Språkliga strategier
Du brister i att strukturerar ditt engelska språk och väljer t.ex. ord på modersmålet.
Du kan använda enstaka strategier som löser problem och för interaktionen vidare,
Du kan använda fungerande strategier som löser problem och för interaktionen vidare.
Du kan använda väl fungerande strategier som löser problem och för interaktionen vidare.
Muntlig framställning
Presentationer och redovisningar
Du visar en vilja att uttrycka dig muntligt, men på grund av brister i ordkunskap, grammatik och ev. uttal når inte framställningen fram.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt.
Språklig variation och strategier
Du brister i att strukturerar ditt engelska språk och använder ett litet ordförråd och ibland även ditt modersmål.
Du använder ett enkelt ordförråd och enkla meningar. Du har svårt att hitta strategier när du inte kan ett ord och använder då ibland enstaka svenska ord. Du behöver använda stödord och läser en hel del innantill.
Du har en viss variation på ditt ordförråd och använder till viss del längre och mer komplicerade meningar. Du hittar strategier för att ta dig runt när du inte kan ett ord på engelska. Du behöver ibland stödord och läsa innantill.
Du har ett stort ordförråd och varierar din framställning på ett avancerat sätt. Du har väl fungerande strategier för att komma runt när du inte kan ett ord på engelska. Du kan i stort sett prata fritt utan stödord.