Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska årskurs 1-3

Skapad 2018-10-30 08:35 i Rosenvallskolan Söderhamn
Bedömningsmatris utifrån Lgr 11, oktober 2018.
Grundskola 1 – 3 Svenska

SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3   Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3   Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3   Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3   Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3   Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3   Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3   Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3   Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3   Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3   Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3   Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3   Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3   Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3   Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3   Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3   Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
 • Sv  1-3   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3   Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3   Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3   Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
 • Sv  1-3   Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3   Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • Sv   1   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   1   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Årkurs 1
Årkurs 2
Årkurs 3
Jag kan....
H4 höstterminen
H4 höstterminen, gränsvärde 37 ord.
H4 höstterminen, gränsvärde 66 ord.
H4 vårterminen, gränsvärde 25 ord.
H4 vårterminen, gränsvärde 55 ord.
H4 vårterminen, gränsvärde 72 ord.
bokstävernas namn, versaler.
läsa enklare texter med flyt.
läsa texter med flyt.
bokstävernas namn, gemener.
rätta mig själv när jag läser.
rätta mig själv när jag läser.
bokstävernas ljud.
läsa och förstå enklare instruktioner.
läsa och förstå instruktioner, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar.
alfabetet som en ramsa.
muntligt återberätta en enklare text som jag läst.
muntligt återberätta texter som jag läst, fakta och skönlitterära.
känna igen för mig bekanta ordbilder, 5 st.
skriftligt återberätta en enklare text som jag läst.
skriva en instruerande text.
ljuda ihop kortare ord.
skriva med läslig handstil.
skriva med läslig handstil.
förstå innehållet i det jag läser i enklare texter.
använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken i mina texter.
använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken i mina texter samt stava vanligt förekommande ord.
förstå en uppläst text och samtala om innehållet.
skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.
skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning samt personbeskrivningar.
hitta bekanta ord i meningar.
skriva olika typer av texter som till exempel sagor, faktatexter eller berättande texter.
skriva och organisera olika typer av texter med progression som till exempel sagor, faktatexter eller berättande texter.
koppla bokstavsljud med rätt bokstav när jag skriver.
skriva texter där ord och bild hör ihop, både för hand och med digitala verktyg.
känna till olika texter som till exempel rim, ramsor, poesi, sagor och myter.
skriva enkla meningar.
ge och ta muntliga instruktioner.
ge och ta muntliga instruktioner i grupp.
skriva en saga.
berätta saker och lyssna på andra i olika grupper.
muntligt redovisa ett arbetsområde med hjälp av bilder, nyckelord och/eller tankekarta.
skriva med mellanrum mellan orden.
berätta om vardagliga händelser så att andra förstår.
känna till några barnboksförfattare och illustratörer.
använda stor bokstav, punkt och frågetecken i mina texter.
koppla det jag läst eller hört till mina erfarenheter.
söka information på olika sätt samt vet vad källkritik är.
följa en enkel muntlig och skriftlig instruktion.
vokaler och konsonanter, samt alfabetet.
vokaler och konsonanter samt alfabetisk ordning.
skriva med digitala verktyg.
lyssna och återberätta vad andra har sagt.
använda digitala verktyg på olika sätt, exempelvis skriva, söka information samt som hjälpmedel.
lyssna när andra talar.
använda mig av olika lässtrategier.
uttrycka mig språkligt med hjälp av ord, symboler och begrepp, samt av röstläge och kroppsspråk.
använda mig av olika lässtrategier.
lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
förstå digitala texter som till exempel film och spel, samt hur jag använder mig av länkar.
använda ett vårdat språk i digitala medier, samt känna till möjligheter och risker.
använda mig av olika lässtrategier.
lyssna och samtala om berättelser från olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: