👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 (hela kursen)

Skapad 2018-11-07 18:36 i Bernadottegymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1
E
C
A
K1
Muntlig framställning
- Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter i förberedda samtal och diskussioner. - Eleven kan med viss säkerhet genomföra en muntlig framställning inför en grupp. - Framställningen är sammanhängande och begriplig. - Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven har viss åhörarkontakt. - Eleven kan med viss säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel.
- Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter i förberedda samtal och diskussioner på ett nyanserat sätt. - Eleven kan med viss säkerhet genomföra en muntlig framställning inför en grupp. - Framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. - Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven har viss åhörarkontakt. - Eleven kan med viss säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
- Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter i förberedda samtal och diskussioner på ett nyanserat sätt. - Eleven kan med säkerhet genomföra en muntlig framställning inför en grupp. - Framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. - Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven har god åhörarkontakt. - Eleven kan med säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
K2
Skriftlig framställning
- Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga och till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
- Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. - Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. - Språket är varierat och delvis välformulerat.
- Skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga, väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. - Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. - Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
K3
Läsförståelse och källhantering
- Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. - Eleven kan skriva egna texter som anknyter till det lästa. - Eleven kan med viss säkerhet värdera och granska källor kritiskt. - Eleven kan tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
- Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. - Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. - Eleven kan med viss säkerhet värdera och granska källor kritiskt. - Eleven kan tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
- Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. - Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. - Eleven kan med säkerhet värdera och granska källor kritiskt. - Eleven kan tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
K4
Analys av fiktion
- Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. - Eleven kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk och ge exempel på gemensamma teman. - Eleven kan återge någon iakttagelse och formulera egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
- Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. - Eleven kan reflektera över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. - Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk, ge exempel på gemensamma teman. - Eleven kan återge några iakttagelser och formulera välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
- Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. - Eleven kan reflektera över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. - Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk, ge exempel på gemensamma teman. - Eleven kan återge några iakttagelser och formulera välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. - Eleven kan relatera innehållet i berättandet på ett relevant sätt till förhållanden som gäller alla människor.
K5
Språklig variation
- Eleven kan göra enkla reflektioner över språklig variation och sambandet mellan talare och kommunikationssituation. - Eleven kan ge exempel på hur språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. - Eleven kan resonera översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
- Eleven kan göra välgrundade reflektioner över språklig variation och sambandet mellan talare och kommunikationssituation. - Eleven kan ge exempel på och diskutera hur språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. - Eleven kan resonera översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några former av språklig variation.
- Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över språklig variation och sambandet mellan talare och kommunikationssituation. - Eleven kan ge exempel på och nyanserat diskutera hur språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. - Eleven kan resonera utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.