Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Biologi 9E: Ekologi

Skapad 2018-11-19 19:27 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi

Ej uppnått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Naturvetenskapens karaktär
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur naturvetenskapen utvecklas.
Bedöms ej i detta avsnitt Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar.
Bedöms ej i detta avsnitt Du följer givna planeringar och kan skapa egna enkla frågeställningar och planeringar som efter korrigering går att arbeta utifrån.
Bedöms ej i detta avsnitt Du följer givna planeringar och skapar egna enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta utifrån.
Bedöms ej i detta avsnitt Du jämför resultaten med frågeställningen och drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Bedöms ej i detta avsnitt Du jämför resultaten med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Bedöms ej i detta avsnitt Du jämför resultaten med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Bedöms ej i detta avsnitt Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar med förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Bedöms ej i detta avsnitt Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Bedöms ej i detta avsnitt Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor, och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Naturvetenskapen som social och mänsklig aktivitet
Den här aspekten handlar om att använda naturvetenskapliga och andra argument.
Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med enkla motiveringar, samt beskriva någon tänkbar konsekvens.
Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar, samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar, samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Du kan söka naturvetenskaplig info. och använda den på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och i enkla texter
Du kan söka naturvetenskaplig info. och använda den på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och i utvecklade texter
Du kan söka naturvetenskaplig info. och använda den på ett väl fungerande sätt i diskussioner och i välutvecklade texter
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt samt fördjupar eller breddar dem.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att beskriva och ge exempel på dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara olika samband med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara mer komplexa samband och generalisera med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Bedöms ej i detta avsnitt Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Bedöms ej i detta avsnitt Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på ganska komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Bedöms ej i detta avsnitt Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ganska komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring kretslopp.
Bedöms ej i detta avsnitt Du kan beskriva och ge exempel på viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bedöms ej i detta avsnitt Du kan förklara och visa på samband mellan några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bedöms ej i detta avsnitt Du kan förklara och generalisera kring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: