Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik

Skapad 2018-11-27 22:31 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik

Rubrik 1

Akustik
E
C
A
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Akustik
Ele­ven: - Har grund­läg­gande kuns­kaper - För enkla reso­ne­mang
Ele­ven: - Har goda kuns­kaper - För ut­veck­lade reso­ne­mang
Eleven: - Har myck­et goda kuns­kaper - För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang
Granska, kommuniceraoch ta ställning
Skrivuppgift Akustik
Eleven: Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resone-mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar utvecklad redo-visning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med välutveck-lad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Matris för systematisk undersökning
Planering
Eleven: Formulerar en förutsägelse utan förklaring Ger förslag på hur under-sökningen kan utformas men endast i stora drag(Eleven använder färdig instruktion)
Eleven: Formulerar en förutsägelse förklarad utifrån egna erfarenheter Ger förslag på hur under-sökningen kan utformas, men kräver viss justering(Eleven får justering och använder egen planering)
Eleven: Formulerar en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd Planerar undersökning med bestämda variabler, ordning på momenten och materiel(Eleven använder egen planering)
Genomförande
Genomför undersökningen med viss systematik
Genomför undersökningen med relativt god systematik.
Genomför undersökningen med god systematik
Utvärdering
Drar en enkel slutsats Ger förslag till generell förbättring Gör en enkel dokumentation
Drar en utvecklad slutsats Ger förslag till specifik förbättring Gör en utvecklad dokumen-tation
Drar välutvecklad slutsats Ger förslag på specifik förbättring med förklaring Gör en välutvecklad dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: