Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 7-9 - STEG 4

Skapad 2018-11-29 14:29 i Stenungskolan Stenungsund
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 4 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 4

LYSSNA
Eleven urskiljer både explicit och implicit information i längre sammanhållet vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet. Mer avancerade strukturer, till exempel satsförkortningar och passiva satser, kan vara svåra att tolka. För att förstå längre ämnesrelaterat tal behöver eleven olika former av visuellt stöd
Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags- och ämnesrelaterat tal, till exempel genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
Eleven deltar i spontana och styrda samtal i ämnesundervisningen genom att ställa och svara på frågor och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

TALA
Eleven presenterar med stöd av nyckelord förberedda uppgifter och svarar på följdfrågor från klasskamrater och lärare
Eleven deltar i samtal och återger, berättar om och beskriver ett innehåll med ett nyanserat ordförråd och med flyt så att innehållet tydligt framgår
Eleven gör jämförelser, uttrycker åsikter, förklarar och motiverar på ett alltmer utvecklat sätt
Eleven förhandlar i samtal om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven uttrycker sig med en större precision och variation, både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att använda relevanta sambandsord, olika slags bisatser, tillämpa inversionsregeln (det vill säga omvänd ordföljd när det krävs), använda verbens tempusformer ändamålsenligt (sprang, sprungit), kongruensböja adjektiven även i predikativ ställning. (när adjektivet står efter kopulan är eller blir, till exempel huset är stort), börja använda mindre frekventa partikelverb, börja använda idiomatiska uttryck och kollokationer (ord som ofta förekommer tillsammans, till exempel "sin värsta fiende")
Eleven uttrycker sig oftast med flyt och använder en fungerande prosodi, det vill säga förlänger det långa ljudet i betonade stavelser

LÄSA
Eleven kan urskilja det väsentliga innehållet i olika typer av texter som ingår i undervisningen och visar det genom muntliga eller skriftliga sammanhängande och självständiga sammanfattningar
Eleven uppfattar i viss mån värderingar, nyanser och humor i texter och tolkar information och svarar på frågor, även när svaren inte direkt går att utläsa av texten
Eleven uppfattar med stöd av lärarens frågor outtalad information i texter, till exempel utelämnad agent i passiva konstruktioner (det vill säga utelämnad information om vem som utför en handling, till exempel: "I april 1861 avlossades det första skottet; kungen avsätts"), eller information som döljs i nominaliseringar av verbet (till exempel: "Variationen kan bero på olika faktorer som till exempel konkurrens eller jakt. I söder dominerade bomullsodlingen")
Eleven kan utmana förgivettagna antaganden i en text och reflektera över textens funktion, till exempel: Varför står det på ett visst sätt och inte på ett annat? Vilken information får respektive får vi inte? I vilka sammanhang skulle man kunna hitta en sådan här text?
Eleven uppfattar och förstår betydelsen av uttryck som beskriver orsak, samband och konsekvens (till exempel ledde till, följaktligen, i gengäld, ju mer ... desto, på lång sikt, förhållandevis) samt olika jämförande uttryck (samma, liknande) och kontrasterande språkliga uttryck (trots det, till skillnad från, emellertid). Eleven drar självständigt slutsatser utifrån olika ämnestexter samt svarar på frågor om orsak, samband och konsekvens, till exempel sambanden mellan olika händelser i Europa som ledde fram till första världskriget

SKRIVA
Eleven använder en variation av konjunktioner, adverbial och bisatsinledare i textbindningen
Eleven skriver med en meningsbyggnad som omfattar olika typer av bisatser och anföring med variation i temapositionen
Eleven har en större bredd och variation i ordförrådet och kan i viss utsträckning anpassa och nyansera sitt språk efter vad som förväntas utifrån sammanhanget
Eleven skriver texter med en högre grad av abstraktion med nominaliseringar som "tvångskollektivisering, envälde, yttrandefrihet, trygghet" samt komplexa nominalfraser som "livet för kvinnorna i industriellas revolution".
Eleven skriver med en större säkerhet i stavning, interpunktion och styckeindelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: