Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 7-9 - STEG 5

Skapad 2018-11-29 14:30 i Stenungskolan Stenungsund
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 5 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 5

LYSSNA
Eleven urskiljer explicit och implicit uttryckt information i längre vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet
Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av längre vardags- och ämnesrelaterat tal genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
Eleven deltar ledigt i spontana och styrda samtal i ämnesundervisningen samt visar förståelse och bidrar till att bredda och fördjupa samtalen genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

TALA
Eleven utvecklar tankegångar, bemöter och bygger vidare på det andra har sagt i resonerande samtal om mer generellt och abstrakt innehåll
Eleven uttrycker sig med precision, variation och en större säkerhet både grammatiskt och lexikalt
Eleven uttrycker sig med flyt samt använder en fungerande prosodi, det vill säga förlänger det långa ljudet i betonade stavelser

LÄSA
Eleven tolkar och förstår i allt högre grad metaforiska och idiomatiska uttryck (på jakt efter kunskap, sätter käppar i hjulet) liksom uttryck för stilistisk variation (inse – fatta) samt tolkar information i texter och svarar på frågor även om svaren inte direkt går att utläsa av texten
Eleven uppfattar på egen hand eller med ett visst stöd av lärarens frågor, outtalad information i texter som till exempel utelämnad agent i passiva konstruktioner eller information som döljs i nominaliseringar av verb
Eleven tolkar och förstår en referensbindning som bygger på semantiska relationer mellan ord och fraser i texten, till exempel mellan synonymer och ord med underordnad respektive överordnad betydelse (så kallade hyperonymer och hyponymer) vilket kräver utvecklade och fördjupade lexikala nätverk. Exempel på referensbindning med synonymer är "landets befolkning" respektive "den infödda arbetskraften" och med överordnade respektive underordnade begrepp sporväxter (överordnat begrepp) respektive ormbunkar, lummer, fräken och mossor (underordnade)

SKRIVA
Eleven har en varierad och fungerande textbindning och en varierande meningsbyggnad när det kommer till meningslängd och satsstruktur
Eleven har bredd, variation och precision i ordförrådet och anpassar det för det mesta väl till genren, mottagaren och sammanhanget. Eleven använder ett ämnesspecifikt ordförråd i sammanhang där detta förväntas, till exempel "politisk motståndare, framtida generationer"
Eleven använder mindre frekventa och mer precisa ord (smuggla, ägodelar, utsatte dem för, inser, för- vräng, avskyvärt) liksom uttryck för modalitet och värdering (vi fick inte ens bo i vårt hus; det värsta jag sett)
Eleven använder oftare metaforer, liknelser och flerordsuttryck, till exempel: "men medan man vänder ryggen till så dör någon; ett band som håller oss samman; men inte på det sättet som du behandlar oss på som dumma möss; vi är ärrade för livet"
Eleven är i huvudsak säker på stavning, interpunktion och styckeindelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: