👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik Bråk och Algebra år 9

Skapad 2018-12-03 17:35 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i bråk och algebra år 9

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
• använder ekvationer som ett redskap vid problemlösning
. viss anpassning...
. förhållandevis god anpassning...
. god anpassning...
• formulerar en relevant ekvation utifrån ett problem
viss anpassning...
förhållandevis god anpassning...
god anpassning...

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
att olika bråk kan beteckna samma tal t ex 2/3=6/9 och kunna jämföra bråk
. grundläggande
. god
. mycket god
• tolkar, översätter och formulerar formler och uttryck samt ser en koppling till både verkliga och inom-matematiska situationer
. välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
. bekanta sammanhag på ett väl fungerande sätt.
. nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
• använder reella tal i vardagliga och matematiska situationer
enkla
utvecklade
välutvecklade.
Använder matematiska resonemang vid beskrivningar av algebraiska uttryck som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
• någon metod för att bestämma (minsta) gemensamma nämnaren och att detta bara behövs vid addition och subtraktion och inte vid multiplikation och division av tal i bråkform
tillfredsställande.
gott.
mycket gott.
Genomför metoder såsom tex förenklar olika algebraiska uttryck, även de som innehåller parenteser t ex 3a-a ; 3a/a ; 4x-3(x-7) ; (2x+1)∙(x-1) och beräkningar ...i ...ekvationslösningar på ett ... sätt
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket god

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
• redovisar sina tankar om algebraiska uttryck, formler och ekvationer och bråk med olika uttrycksformer t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa
i huvudsak fungerande viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändalmålsenliga förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenliga och effektiva god anpassninga till syfte och sammanhang.