👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO matris åk 1-3

Skapad 2018-12-06 13:42 i Ingaredsskolan Alingsås
Matris över den lägsta godtagbara kunskapsnivå som eleverna förväntas uppnå i SO innan de lämnar årskurs 3. Med utgångspunkt i förmågor och kunskapskrav för ämnesområdet NO i LGR11 (Läroplan för grundskolan).
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Stöd för bedömning i åk 1-3 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet SO.

Nivå 1
Nivå 2
Lägsta godtagbara nivå i slutet av årskurs 3.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet som vi människor har.
Jag förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Jag kan även nämna några av dessa rättigheter.
Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och mina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att det finns normer och regler i samhället (t.ex. i skolan & i sporter).
Jag vet att det finns olika normer och regler i samhället och kan tillsammans med en kompis/vuxen ge några exempel på varför de kan behövas.
Jag kan samtala om normer och regler i vardagen. Jag kan ge flera exempel på varför det behövs och beskriva vad som kan hända om de inte följs.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att klassråd är en typ av möte där man kan ta gemensamma beslut.
Jag känner till hur ett möte som t.ex. klassråd kan gå till och jag vet att det finns olika sätt att ta beslut på.
Jag kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras samt olika sätt för hur man fattar beslut.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att man använder pengar för att betala med. Jag kan avgöra rimligheten i vad t.ex. en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Jag vet att man kan betala med olika medel t.ex. kontanter och kontokort. Jag vet vad några olika varor, som är viktiga för mig, kan kosta.
Jag kan beskriva några olika betalningsformer. Jag kan ange vad som är rimligt att några olika varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Jag vet att människor bor på olika ställen beroende på hur samhället ser ut.
Jag kan ange några orsaker till att människor bor och arbetar på olika platser och varför de flyttar från en plats till en annan (hur naturen och miljön kan påverka).
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att det finns olika yrken (t.ex. läkare) och samhällsfunktioner (t.ex. sjukhus) i samhället.
Jag kan nämna några olika yrken och samhällsfunktioner i närområdet och kan förklara vad de gör.
Jag kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Jag kan nämna några viktiga samhällsfunktioner och vad de betyder för samhället.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Jag vet att en flytt kan ha olika orsaker samt att en flytt påverkar de som flyttar.
Jag kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag känner till att det jag gör kan påverka miljön - både positivt och negativt.
Jag vet att olika handlingar i vardagen kan påverka miljön. Jag kan nämna några exempel som är bra och/eller dåliga för miljön.
Jag kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön. Jag kan utifrån detta ge förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att det finns trafikregler. Jag vet att vissa platser i trafiken kan vara farliga.
Jag vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem. Jag vet att det finns platser i trafiken som kan vara farliga och kan ge exempel på dessa.
Jag vet att det finns trafikregler och varför de ska följas. Jag identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och kan ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken..
.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
Jag vet att samhället har förändrats genom åren.
Jag vet lite om Alingsås (hemortens) historia och att människor levde på ett annat sätt förr än hur vi lever idag. Jag kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden och hur det och andra religioner påverkar skolan och där jag bor.
Jag kan undersöka hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Jag kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
Jag vet att människans historia har förändrats genom åren.
Jag vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader mellan dåtid och nutid.
Jag kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Jag kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att olika händelser sker vid olika tidpunkter och kan tillsammans med en kompis eller en vuxen jämföra olika händelser och vilket som hände först/sist.
Jag vet att man använder tidslinjer för att sortera olika händelser i förhållande till varandra.
Jag kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag deltar i samtal som handlar om livsfrågor, (t.ex. gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap).
Jag kan prata om olika livsfrågor och säga vad jag tycker. Jag kan till viss del förklara mina åsikter.
Jag kan diskutera och reflektera över olika typer av livsfrågor. Jag kan motivera mina åsikter.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
Jag vet att det finns olika religioner (att man kan tro olika om livet, världen, gudar etc.).
Jag vet att det finns olika religioner. Jag kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Jag vet att det finns olika religioner och kan nämna några av dessa. Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Jag beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika sorters gudar.
Jag känner till några delar ur Bibeln och kan tillsammans med en kompis eller en vuxen berätta om några av dessa historier. Jag känner till att det finns andra gudar och hjältar som påverkat människors tro.
Jag kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln. Jag kan också återge delar av berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag vet att kristendomen har förändrats i Sverige och att det såg annorlunda ut förr.
Jag vet att kristendomen hade en stor roll i skolan och samhället förr.
Jag kan beskriva kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan ta del av enkel information i olika medier (t.ex. bok, dator, film, tidning).
Jag kan ta del av enkel information i olika medier (t.ex. nyheter) och samtala om samhällsfrågor som har betydelse för oss elever (elevnära).
Jag kan ta del av enkel information i olika medier (t.ex. nyheter) och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan söka information om samhället genom att intervjua någon jag känner.
Jag kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer och observationer.
Jag kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar. Jag kan göra enkla och tydliga sammanställningar av mina resultat.
.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan tillsammans med en kompis eller en vuxen göra enkla undersökningar av omvärlden (med hjälp av t.ex. karta & jordglob).
Jag kan göra enkla undersökningar av omvärlden. Jag kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge information som jag anser viktig.
Jag kan göra enkla undersökningar av omvärlden. Jag kan använda mig av karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för mig betydelsefulla platser och länder.