👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier Falu kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Skapad 2018-12-11 18:48 i Grycksboskolan Falun
Nya hösten 2018
Medarbetarsamtal

Måluppfyllelse och utveckling

Behöver utvecklas
Bra
Mycket bra
(fokus på lag/grupp)
Utmärkt
(Fokus på hela verksamheten)
Arbetar utifrån kunskap om aktuella mål för verksamheten och om det egna uppdraget för att uppnå målen.
Jag behöver skaffa mig bättre kunskap om vilka mål som gäller för mig; vad jag förväntas göra för att bidra till att vi i vår verksamhet når de uppsatta målen.
Jag ser alltid till att jag vet vilka personliga mål jag förväntas arbeta för att nå och följer de beslut som fattats för mig i samråd med min chef.
Jag arbetar mycket engagerat för att nå mina personliga mål. Jag är också aktiv i min arbetsgrupp för att vårt gemensamma arbete ska göra det möjligt för oss att nå de övergripande målen.
Jag är ett föredöme i mitt arbete på det sätt jag fullföljer mitt eget uppdrag, och är dessutom alltid drivande för att vi ska nå ökad målupp-fyllelse för verksamheten som helhet.
Tar initiativ till utveckling och kommer med förslag till hur verksamhetens arbetssätt kan förändras och förbättras för att nå bättre måluppfyllelse och högre effektivitet.
Jag behöver också få en bättre förståelse för hur jag på ett aktivt sätt kan bidra till att utveckla verksamheten.
Jag arbetar aktivt för att fullfölja mitt uppdrag och för att vi ska nå våra mål. Jag håller mig också väl informerad om vilka mål som gäller för hela verksamheten och hur jag bidrar till att dessa kan nås.
Jag tar initiativ till utveckling både för egen del och för min arbets-grupp, och för att vi tillsammans ska nå bättre måluppfyllelse och högre effektivitet.
Jag är alltid öppen för utveckling, och tar ofta och mycket aktivt initiativ till förbättringar av vårt sätt att arbeta för att nå de gemensamma målen. Jag har också fokus på att vi tillsammans ska nå högre effektivitet.
Följer kontinuerligt utveckling och förbättring inom mitt yrkesområde, både inom den egna organisationen och i omvärlden.
Jag behöver förstå vikten av att hålla mig uppdaterad inom mitt yrkesområde och för egen del börja utveckla detta.
Jag bidrar till utvecklingsarbetet enligt fastställda planer och tar del av gruppens gemensamma omvärldsbevakning.
Jag delar aktivt med mig till arbetsgruppen vad som sker i omvärlden och som kan bidra till vårt utvecklingsarbete.
Jag har alltid ett om- världsperspektiv, för att mitt eget arbete och hela verksamheten kontinuerligt ska kunna utvecklas och förbättras.

Samarbete och ansvar

Behöver utvecklas
Bra
Mycket bra
(fokus på lag/grupp)
Utmärkt
(Fokus på hela verksamheten)
Arbetar tillsammans med kollegor och ledning för att utveckla gott samarbete, god laganda och samsyn på uppdraget.
Jag behöver bli bättre på att arbeta tillsammans med mina kollegor i laget, gruppen och att samverka med ledningen.
Jag samarbetar både med kollegor och ledning och gör det i den utsträckning som det förväntas av mig för att skapa god laganda och samsyn på det gemensamma uppdraget.
Jag utmärks av att jag har lätt för att samarbeta med alla och har ett tydligt fokus på att hela mitt lag, min arbetsgrupp, ska samverka och må väl.
Jag är ett föredöme när det gäller att utveckla samarbete med alla, både inom vår arbetsgrupp och inom hela verksamheten.
Arbetsinsatsen utmärks av ansvarstagande och engagemang för egna arbetsuppgifter och förmåga att fatta nödvändiga beslut inom tilldelade befogenheter.
Jag behöver ta ett större ansvar för mitt eget arbete och bli bättre på att ta nödvändiga, självständiga beslut inom ramen för mitt uppdrag.
Jag tar ansvar för mitt arbete, genomför det väl, och fattar de beslut som krävs för att kunna genomföra det uppdrag jag fått.
Jag tar i alla lägen ansvar för eget arbete, visar och sprider engagemang, och fattar beslut utifrån samverkan med laget.
Jag tar alltid stort ansvar för och driver med engagemang både mitt och det gemensamma arbetet. Jag är dessutom alltid drivande och tar initiativ för att skapa delaktighet och att vi tillsammans ska fatta beslut.
Utvärderar den egna insatsen, åtgärdar och kommer med förslag till gemensamma för-bättringar av arbetet.
Jag behöver bli bättre på att följa upp mitt arbete, rätta till mina misstag och bidra till vårt gemen-samma förbättringsarbete.
Jag följer upp och utvärderar för egen del min insats och ser till att arbeta med ständiga förbättringar.
Jag är noga med att utvärdera min egen insats, men ser också till att vi tillsammans utvärderar våra gemensamma insatser och åtgärdar vid behov.
Jag utvärderar kontinuerligt och med systematisk reflektion min egen insats, och är drivande i det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunikation och bemötande

Behöver utvecklas
Bra
Mycket bra
(fokus på lag/grupp)
Utmärkt
(Fokus på hela verksamheten)
Utgår från ett inkluderande förhållningssätt, som säkerställer respekt för allas lika värde och en plats för alla.
Jag behöver skaffa mig bättre kunskap om vår värdegrund och hur denna ska omsättas i mitt arbete.
Jag visar aktivt respekt för allas lika värde och omsätter vår gemensamma värdegrund i mitt arbete.
Jag är aktiv i att skaffa mig kunskap om andras behov och livssituationer för att kunna bemöta alla med respekt.
Jag utmärks av ett inkluderande förhållningssätt och är mycket aktiv i att utforma en verksamhet som omfattar alla.
Bidrar till en öppen och respektfull kommunikation i mötet med kollegor, ledning och vårdnadshavare.
Jag behöver bli bättre på att bidra till att skapa ett gott och öppet arbetsklimat.
Jag kommunicerar alltid öppet och respektfullt med de jag arbetar tillsammans med och de jag möter i mitt uppdrag.
Jag ser alla kollegor och tar ofta initiativ för att skapa en öppen arbetsplats där alla blir sedda, kommer till tals, och för att vi som arbetsgrupp ska bemöta andra respektfullt.
Jag utmärks alltid av en öppen och respektfull kommunikation , och säkerställer att den ska prägla hur vi tillsammans genomför vårt uppdrag.
Visar i alla lägen ett personligt och professionellt bemötande.
Jag borde visa mer respekt mot de jag arbetar tillsammans med och mer av gott bemötande mot alla.
Jag visar i alla lägen ett gott bemötande mot alla och försöker bidra till en positiv stämning.
Jag ser alla - och tar ofta initiativ för att skapa ett gott och positivt arbetsklimat i laget och i mötet med dem vi arbetar för.
Jag utmärks av att alltid visa ett gott bemötande mot alla i hela verksamheten, samt arbetar för att vi tillsammans ska ha goda relationer med alla vi möter i vårt arbete.