👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2018-12-13 13:02 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Kunskapskrav i idh i slutet av åk 6
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Rörelse

I kunskapsområdet ”Rörelse” lyfter kursplanen fram ett innehåll som betonar elevernas utveckling av rörelseförmågan genom varierade rörelseaktiviteter. Progressionen går från de motoriska grundformerna till mer komplexa rörelser, från enkla rörelselekar till mer komplexa spel, idrotter och andra fysiska aktiviteter. En viktig del i progressionen är att i de lägre årskurserna ligger fokus på elevens aktivitet, görandet. Efter hand, i de högre årskurserna, handlar det mer och mer om att också utveckla och förstå det man gör
F
E
C
A
Aspekt 1
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Rytmik

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna få pröva på olika former av dans och rörelse till musik samt få möjlighet att utveckla sin rytmiska förmåga.
F
E
C
A
Ny aspekt
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Simning

Simning återkommer som en del av innehållet i årskurserna 4–6 och betoningen ligger på simningen i sig. Kursplanen anger att det handlar om simning i mag-och ryggläge och pekar inte ut några specifika simsätt. Kunskapskravet är detsamma för E-A.
F
E
C
A
Ny aspekt
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Samtala och resonera

Ord och begrepp betraktas som verktyg som behövs för att kunna förstå, samtala om och reflektera över ämnet. Progressionen ligger i att samtalen i årskurserna 4–6 mest handlar om vilka aktiviteter och vilken träning eleverna har genomfört och hur de upplever sig själva i aktiviteterna.
F
E
C
A
Ny aspekt
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv

Det här kunskapsområdet handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och vid olika årstider.
F
E
C
A
Ny aspekt
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Orientering

Kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändig för att eleverna ska kunna orientera sig i olika miljöer. Miljöerna som de ska kunna orientera sig i kan vara allt från ett köpcentrum till skogar och ängar. I årskurserna 4–6 vidgas arenan för elevernas träning i att orientera sig till den närliggande natur- och utemiljön, som till exempel en park, en närliggande skog eller kvarteret. I de här årskurserna ska undervisningen även behandla kartors uppbyggnad och symboler. Det innebär att eleverna ska få lära sig att orientera efter enkla karttecken och förstå hur en karta är uppbyggd med färger, skala och symboler. Här ingår begrepp som väderstreck i undervisningen.
F
E
C
A
Ny aspekt
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Idrottsskador

Genom undervisningen ska eleverna få förståelse för att deras beteende i samband med olika fysiska aktiviteter har betydelse både för egen och andras säkerhet. I årskurserna 4–6 vidgas hänsynstagandet till att inte bara omfatta jaget utan även kamraterna och omgivningen för att undvika skador på personer och egendom.
F
E
C
A
Ny aspekt
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Nödsituationer vid vatten

I årskurserna 4–6 ska eleverna få undervisning om hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Det viktiga här är att eleverna förstår den grundläggande principen att alltid använda någon form av hjälpredskap vid nödsituationer. I årskurserna 4–6 innebär det att de ska få lära sig att agera med hjälp av till exempel livboj eller livlina. Kunskapskravet är detsamma för E-A.
F
E
C
A
Ny aspekt
Ännu ej visat eller uppfyllt kunskapskravet för E.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.