👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och form 1b BILBIL01b Sjödalsgymnasiet

Skapad 2018-12-19 10:14 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola 2 – 3 Bild

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
  • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
  • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
  • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
  • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
  • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
E
C
A
Bildtolkning av sitt arbete med användning av relevanta begrepp
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Bedömning av egna och andras bilder, reflektion över bildsammanhang och bildens funktion
Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Bildskapande: olika metoder, bildkonstruktions-problem, experimenterande
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Dokumentation av arbetsprocess
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Hantering av material och tekniker
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Presentation av eget arbete
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
Skillnader mellan olika bildgenrer
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.
Etiska förhållningssätt och upphovsrätt
Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.