👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 3: Utredande text av vetenskaplig karaktär

Skapad 2018-12-21 13:41 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Matris SVA3: Skriftlig framställning

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - översiktligt beskriva en aspekt av textens innehåll. Beskrivningen ska bygga på hänvisningar till olika källor. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som delvis bygger på textreferat. - delvis vara saklig och objektiv i texten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - beskriva en aspekt av textens innehåll. Aspekten ska fånga in de viktigaste detaljerna och såväl uttalade som underförstådda idéer i de refererade källorna. Beskrivningen ska ha ett tydligt fokus på frågeställningen. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som presenteras i ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och som i huvudsak bygger på textreferaten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - beskriva en aspekt av textens innehåll. Beskrivningen ska ge en utförlig bild av de refererade källorna. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som presenteras i ett nyanserat resonemang. - vara saklig och objektiv i texten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Disposition och sammanhang
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten ska på ett rimligt sätt vara indelad i stycken.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket får inte begränsa kommunikationen. Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.