Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omdöme av elevens utveckling i övrigt - Fk

Skapad 2019-02-05 19:08 i Frötuna skola Norrtälje
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800)slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.
Grundskola F

Uppdraget om värdegrunden.
Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade.
Hur vi arbetar kring värdegrundsfrågorna finner ni i bland annat i Lpp - SO, Kompisar

Social utveckling
Social utveckling
Omdöme
Omdöme – social utveckling
Sociala insatser
Sociala insatser – för att utveckla eleven så långt som möjligt enligt läroplanens mål
  • Gr lgr11
Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt att medverkar till att hjälpa andra människor
För att ytterligare utveckla respekt och att du tar avstånd från kränkande behandlingar kommer skolan att fortsätta att b.la. diskutera samhällets värdegrund (se Lpp)
  • Gr lgr11
Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation, och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
För att ytterligare utveckla empati hos andra människor kommer skolan att fortsätta att arbeta kling dessa frågor i olika arbetsformer (se Lpp)
  • Gr lgr11
Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg såväl närmiljö som miljö i ett vidare perspektiv
För att ytterligare utveckla din respekt och ditt ansvar kommer skolan att arbeta vidare med miljöfrågor (se Lpp)
  • Gr lgr11
Skolans mål är att varje elev tar ett personlig ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
För att ytterligare utveckla ditt ansvar kommer skolan fortsätta att ge motivation och det stöd du behöver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: