👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i svenska årskurs 3 läsåret 2018/2019

Skapad 2019-03-18 15:21 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Resultat på de nationella ämnesproven i svenska. Läsförmågan prövas i olika delprov med läsning av en faktatext och en skönlitterär text där eleven ska svara på frågor men också samtala med läraren i anslutning till texten. Skrivförmågan prövas i delprov där eleven ska skriva en berättelse och en faktatext. Elevens muntliga förmåga prövas i en gruppuppgift där elever för samtal eller berättar och instruerar.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Resultat på de Nationella proven i svenska årskurs 3

Beskrivning av delprov
Ej uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån
Delprov A
Muntlig uppgift (gruppuppgift)
Delprov A, kravnivå 3/4 - Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. - Eleven kan i gruppen ställa frågor som handlar om uppgiften. - Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. - Eleven kan bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.
Delprov B
Läsa – berättande text
Delprov B, kravnivå 13/18 - Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse.
Delprov C
Läsa – faktatext
Delprov C, kravnivå 13/18 - Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse.
Delprov D
Enskild högläsning
Delprov D, kravnivå 3/3 - Eleven kan läsa ut ord och meningar realtivt obehindrat (endast några felläsninger) med hjälp av ortografisk helordsläsning. - Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. - Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov, och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Delprov E
Enskilt textsamtal
Delprov E, Kravnivå 3/3 - Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. - Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. - Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter genom att till exempel berätta om en likhet eller en skillnad.
Delprov F
Skriva – berättande text
Delprov F - Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. SvA (Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.)
Delprov G
Skriva – stavning och interpunktion
Delprov G, kravnivå 2/2 - Eleven kan stava ett antal form ord och minst tio olika innehållsord. - Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H
Skriva – faktatext utifrån stödord
Delprov H, kravnivå 2/2 - Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår SvA ( Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt.) - Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.