Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för förskoleklass

Skapad 2019-03-20 15:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Årsplanering för förskoleklass
Grundskola F

Pedagogisk planering för förskoleklassen

”Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerade inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik.” Lgr 11

Pedagogiska planering i matematik ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och innan olika ämnesområden.” Lgr 11 Mål i matematik:
• Att kunna ramsräkna 0-31 • Antalsuppfattning 0-10 • Utveckla förståelse för begreppsbildning • Se mönster, och kunna fortsätta ett givet mönster.
• Känna till de vanligaste geometriska formerna • Kunna sortera efter färg, form, storlek.
• Vara bekant med veckodagar och årstider • Utveckla förståelse för antalsuppfattning i olika former; tärning, fingrar • Känna till om 10-kamraterna Undervisningen:HUR Matematik arbetar vi med på många olika sätt, både i helklass och i mindre grupper. Vi använder mycket konkret material.
Matematik finns dagligen med oss i många spontana situationer tillsammans med barnen.

Pedagogisk planering i svenska ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.” Lgr 11 Mål i svenska:
• Kunna leka med språkets form (språklig medvetenhet) • Kunna sambandet mellan bokstav och ljud • Kunna lyssna på och återberätta en berättelse.
• Känna till läs- och skrivriktningen.
• Ha en god pennfattning • Kunna ta instruktioner enskilt och i grupp • Tala inför stora och mindre grupper • Kunna lyssna koncentrerat på kamrater • Kunna läsa och skriva sitt namn • Stimulera intresset för läs- och skrivning

Undervisningen Vi arbetar målmedvetet med Bornholmsmodellen och annat språkfrämjande material Konkreta och utmanande uppgifter i helklass och i mindre grupper av olika stora uppdelningar. Vi använder ex ramsor, högläsning, sago-lyssning, interaktiva sagor och filmer, samtal, lekskrivande, skapande mm.
Vi använder bokstavslandet som initiativ inleder nya ljud/bokstäver som vi sedan bearbetar på olika sätt och under en vecka.

Pedagogisk planering i social utveckling/värdegrund ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” Lgr 11 Mål för social utveckling/värdegrund:
• Att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga • Att utveckla sin identitet och att känna trygghet i den • Att känna trygghet i skolan med andra barn och vuxna • Att fungera enskilt och i olika skyldigheter i skolan och i samhället • Visa respekt och vara kamratlig • Ta avstånd från mobbning

Undervisningen:
Vi samtalar kontinuerligt med barnen i helklass och i mindre grupper. Samtalen kan handla om känslor, konfliktlösning och samarbete. Vi använder Olweus material och filmatiserad material inom olika område som hanterar värdegrund främjandet. Charader, rollspel och klassmöten är återkommande och prioriterade.
Hela skolan genomsyras av ”Olweus-tänket” där alla har deltagit i handledning. Vi bemöter varandra med respekt och är lyhörda mot varandra

Pedagogisk planering i idrott, lek och rörelse ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen”. Lgr 11 Mål i idrott, lek och rörelse:
• Utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga samt förstå vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.
• Få positiva upplevelser av fysisk aktivitet enskilt och i grupp • Kunna ansvara för omklädning och dusch

Undervisningen:
Vi har tillgång till idrottshallen varje vecka. Vi börjar våra pass med uppvärmning, lektion och avslappning. Barnen får pröva på redskap- och bollövningar samt.olika regel- och grupplekar Vi har olika typer av stafetter, springlekar och samarbetslekar.
Vi är med när hela skolan har friluftsdagar och liknande.
Dans, lek och rörelse till musik i klassrummet är också inom vår verksamhet. Barnen oftast via olika interaktiva program medverkar i dans och rörelser. Vi skapar även förutsättningar några gånger per termin då vi sjunger tillsammans.

Pedagogisk planering i bild ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa”. Lgr 11 Mål för bild:
• Utveckla sitt intresse för bilder, texter och olika medier • Känna till grundfärgerna och prova/hantera dessa • Utveckla sin skapande förmåga med olika tekniker

Undervisning Vi arbetar med skapande under alla arbetspass och i spontana situationer. Vi ritar och använder olika material såsom pärlor, klipper och klistrar och använder vår fantasi! Barnen övar sin kreativitet, skaparförmåga och finmotorik vid dessa tillfälle.

Pedagogisk planering för naturvetenskap och teknik ”Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.” Lgr 11 sid. 111 ”För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.” Lgr 11 Mål för naturvetenskap och teknik • Utveckla förståelse för ett hållbart miljöarbete • Utveckla och pröva enkel teknik • Känna till vanliga växter och djur • Känna till allemansrätten och miljövård • Få möjlighet till naturupplevelser • Känna till årstidsväxlingar • Enkla naturvetenskapliga undersökningar

Undervisning Vi går till havet, ”skogen” och andra närområden och utforskar, samtalar och upptäcker tillsammans med alla våra sinnen.Vi har olika uppdragskort med oss vid dessa tillfällen som är knutna till våra mål inom naturvetenskap/teknik. Vi ordnar vid vissa tillfälle experiment där barnen undersöker ljus, ljud,luft och andra egenskaper och förmågor av olika material. .

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: