Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen språkintro

Skapad 2019-03-20 21:19 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 9

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Skriftligt prov.
Ännu inte nått målen
Lägre
Högre
I vilken grad visar eleven kunskaper om biologiska sammanhang och samband.
Muntlig redovisning och det skriftliga provet
Du beskriver varje del för sig, men utan att visa på ett händelseförlopp, du beskriver övergripande och ger få (nästan inga) förklaringar
Du beskriver och förklarar ett händelseförlopp på ett välutvecklat och detaljerat sätt samt på ett självständigt och säkert sätt.
I vilken grad använder eleven naturvetenskapliga begrepp.
Muntlig redovisning och det skriftliga provet
Du använder få (nästan inga) för sammanhanget relevanta (viktiga) naturvetenskapliga begrepp och använder i huvudsak vardagsord.
Du använder frekvent relevanta (viktiga) naturvetenskapliga begrepp och begreppen används med precision.

Systematiska undersökningar

Undersökningen om pulsen vid dynamiskt och statiskt arbete
Ännu inte nått målen
Lägre
Högre
Genomförande
Eleven genomför undersökningen med viss systematik
Eleven genomför undersökningen med relativt god/god systematik
Eleven följer den givna instruktionen eller den egna planeringen
Eleven mäter vilopuls Eleven mäter arbetspuls. Eleven mäter återgången till vilopuls utan tidsintervall.
Eleven mäter puls med säkerhet (hittar sin puls, håller räkningen). Eleven mäter arbetspuls direkt efter muskelarbetena. Eleven mäter återgången till vilopuls med tidsintervall.
Eleven mäter tid.
Eleven mäter tid med noggrannhet (sekunder).
Eleven antecknar puls och tid.
Antecknar puls och tid efter varje mätning.
Utvärdering
Redovisa resultat
Eleven redovisar resultatet av pulsförändringarna genom att rita in mätvärdena för statiskt och dynamiskt muskelarbete i det påbörjade diagrammet. Eleven sätter ut enheter och graderar axlarna på lämpligt sätt.
Dra slutsats
Eleven drar en slutsats utifrån resultatet.
Eleven drar en slutsats och förklarar den med hjälp av sina kunskaper i biologi.
Förbättringar
Eleven ger ett förslag på en allmän/generell förbättring
Eleven ger ett förslag på en uppgiftsspecifik förbättring (och förklarar varför den kan påverka tillförlitligheten i resultatet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: