Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 4-6 - STEG 1,

Skapad 2019-03-28 20:06 i Domarringens skola Uppsala
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 1 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Lyssna och tala Eleven börjar delta i kontextbundna och skolvardagsnära situationer och visar sin förståelse i handling men också språkligt. Det talade språk som eleven börjar kunna förstå och producera är av begränsat omfång och återkommande, till exempel förstår eleven ofta främst den egna läraren eller ord som ofta används i undervisningen. I interaktion är eleven i behov av riktakt och anpassat tal, till exempel med upprepningar och förtydliganden. Eleven behöver tid för att både bearbeta det som har sagts och formulera sig. Samtal med en kamrat kan utgöra en resurs för att klargöra ett innehåll och förhandla om mening. Kroppsspråket, elevens modersmål eller andra språk, föremål bilder och skrift utgör viktiga förutsättningar för meningsskapandet.

Läsa Eleven har precis påbörjat sin läsutveckling på svenska. Elever som redan kan läsa på ett eller flera andra språk har nytta av dessa kunskaper även när de läser på svenska. Eleven läser med en hög grad av stöttning korta enkla texter, främst beskrivande och återgivande texter men även instruktioner. Texterna har koppling till både vardagslivet och ämnesundervisningen. De kan vara gemensamt konstruerade i klassen och utgå från ett relevant ämnesinnehåll eller elevernas egna upplevelser och erfarenheter.
För att skapa mening i en text och visa sin förståelse är eleven i stort behov av stöttning, till exempel genom samtal eller genom att läraren läser högt och ger eleverna alternativ på omformuleringar. Stöttningen kan också bestå av att eleven får möjlighet att använda andra språk, kroppsspråk, lexikon, bilder eller andra multimodala resurser. Eleven börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och har börjat bygga upp ett ordförråd av främst frekventa vardagliga ord och fraser.

Skriva Eleven skriver presentationer och enkel återgivande instruerande text med begränsade språkliga resurser. Texterna är korta och behandlar ofta konkreta, personnära och vardagliga ämnen. Eleven är i hög grad beroende av stöttning i form av bilder, ord , uttryck och modelltexter. Texter som är skrivna med mycket stöttning uppvisar en hög grad av korrekthet. I mer självständigt skrivna texter är andraspråksdragen många och tydligt framträdande i ordföljd, morfologi och stavning.

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 1

LYSSNA
Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång genom att exempelvis peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om

TALA
Eleven presenterar sig på ett enkelt och i många fall inövat sätt i parsamtal och ställer och svarar på enkla och konkreta frågor, till exempel: Var bor du?
Eleven återberättar med stöttning en självupplevd händelse
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och börjar dessutom använda ämnesrelaterade ord och uttryck som tas upp i undervisningen
Eleven använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller uttrycker substantivens plural med ”många” i stället för med ändelse (många bok). Kopulan (är, blir) utelämnas ofta, till exempel jag rädd. Även prepositioner utelämnas ofta

LÄSA
Eleven börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Eleven identifierar huvudinnehållet i en text och svarar kortfattat på frågor som: Vad handlar texten om? Vilken bild passar till texten?
Eleven lokaliserar explicit information och svarar på enkla frågor som till exempel Vad ska du ta med dig till simhallen?
Eleven börjar använda bilder och andra multimodala resurser, till exempel pilar och tankebubblor, för att skapa mening i en läst text

SKRIVA
Eleven skriver korta texter med en meningsbyggnad som framför allt består av huvudsatser med rak ordföljd (subjektet före verbet), till exempel: "Jag heter mohamed, Jag kommer från somalia. Jag tallar somalisk"
Eleven återger ett händelseförlopp i en bildserie, till exempel en gemensam skolutflykt eller hur det går till att så frön
Eleven använder sambandsord som eleven har fått från läraren, till exempel: först, sedan
Eleven använder ett begränsat, konkret och personnära ordförråd
Eleven använder ämnesrelaterade och specialiserade ord som är kopplade till det aktuella skolarbetet, till exempel planterade, ärt, frön

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: