Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2019-04-04 22:27 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Forntid och medeltid fram till 1500 Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700 Sverige och Norden 1700-1850
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Historia Samhällskunskap Svenska
Osäker
Du behöver utveckla en större förståelse i detta moment och/eller utveckla ditt sätt att förmedla den kunskap du har.
Ganska säker
Du visar viss förståelse och innehar viss kunskap inom detta moment, men behöver arbeta lite till med detta för att nå en säkerhet.
Säker
Du visar en förståelse och en kunskapsmässig säkerhet i detta moment.
Vår historia
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla en större förståelse för vår tidslinje och hur olika historiska tidsperioder hänger ihop.
Du visar viss förståelse för vår tidslinje och kan till viss del återge historiska samhällsförändringar i olika tidsperioder. Du kan till viss del koppla ihop din kunskap med hur vi lever idag samt vilken betydelse vår historia har haft för vår tid.
Du visar en förståelse för vår tidslinje och kan återge historiska samhällsförändringar i olika tidsperioder. Du kan koppla ihop din kunskap med hur vi lever idag samt vilken betydelse historien har haft för vår tid.
Samhälle
Hur har levnadsvillkoren förändrats genom historien?
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du behöver utveckla dina kunskaper om hur vi lever i Sverige idag när det gäller levnadsvillkor och jämställdhet. Du behöver utveckla dina kunskaper när det gäller barns rättigheter och vilken hjälp som finns att få ifall ett barn på olika sätt mår dåligt. Du behöver utveckla dina kunskaper för demokrati och hur du idag kan vara med och påverka olika beslut. Du behöver utveckla dina kunskaper när det gäller att jämföra detta med vår historia.
Du visar viss förståelse för hur vi lever i Sverige idag, när det bland annat gäller levnadsvillkor och jämställdhet. Du visar viss kunskap gällande barns rättigheter och vilken hjälp som finns att få ifall ett barn på olika sätt mår dåligt. Du visar en förståelse för demokrati och hur du idag kan vara med och påverka olika beslut. Du kan i dina diskussioner jämföra detta med vår historia.
Du visar en förståelse för hur vi lever i Sverige idag när det bland annat gäller levnadsvillkor och jämställdhet. Du har kunskaper gällande barns rättigheter och vilken hjälp som finns att få ifall ett barn på olika sätt mår dålig. Du visar en förståelse för demokrati och hur du idag kan vara med och påverka olika beslut. Du kan i dina diskussioner jämföra detta med vår historia.
Svenska
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du behöver utveckla din förmåga och dina strategier vid läsförståelse. Du kan till viss del hämta relevant information men behöver utveckla din förmåga när det gäller att läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Du visar viss förståelse när det gäller en faktatexts uppbyggnad men behöver utveckla din dina kunskaper kring en texts struktur exempelvis skrivregler och styckes indelning. Du visar viss förståelse och vet till viss del hur du kan använda dig av tankekartor och minnesanteckningar.
Du visar viss förståelse när du arbetar med faktatexter. Du kan till viss del hämta relevant information, läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Du visar viss förståelse för en faktatexts uppbyggnad samt har viss struktur i din text. Du visar viss förståelse och vet till viss del hur du kan använda dig av tankekartor och minnesanteckningar.
Du visar förståelse när du arbetar med faktatexter. Du kan hämta relevant information, läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Du visar en förståelse för en faktatext uppbyggnad samt har en struktur i din text. Du visar en förståelse och vet hur du kan använda dig av tankekartor och minnesanteckningar.
Svenska som andra språk
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du behöver utveckla din förmåga och dina strategier vid läsförståelse. Du kan till viss del hämta relevant information men behöver utveckla din förmåga när det gäller att läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Du visar viss förståelse när det gäller en faktatexts uppbyggnad men behöver utveckla din dina kunskaper kring en texts struktur exempelvis skrivregler och styckes indelning. Du behöver utveckla din förmåga för att använda andra ord när du vill berätta eller delta i en diskussion om något. Du behöver utveckla din förståelse för motsatsord och synonymer. Du visar viss förståelse och vet till viss del hur du kan använda dig av tankekartor och minnesanteckningar.
Du visar viss förståelse när du arbetar med faktatexter. Du kan till viss del hämta relevant information, läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Du visar viss förståelse för en faktatexts uppbyggnad samt förhåller dig till skrivregler och liknande. Du kan till viss del med andra ord beskriva och göra dig förstådd när du vill berätta och delta i diskussioner. Du har till viss del utvecklat en förståelse för synonymer och motsatsord. Du visar till viss del en förståelse och vet hur du kan använda dig av tankekartor och minnesanteckningar.
Du visar en förståelse när du arbetar med faktatexter. Du kan hämta relevant information, läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Du visar en förståelse för en faktatext uppbyggnad samt förhåller dig till skrivregler och liknande. Du kan med andra ord beskriva och göra dig förstådd när du vill berätta och delta i diskussioner. Du har utvecklat en förståelse för synonymer och motsatsord. Du visar en förståelse och vet hur du kan använda dig av tankekartor och minnesanteckningar.

Forntiden och medeltiden fram till ca 1500 e.kr

Osäker
Du behöver utveckla en större förståelse i detta moment och/eller utveckla ditt sätt att förmedla den kunskap du har.
Ganska säker
Du visar viss förståelse och innehar viss kunskap inom detta moment, men behöver arbeta lite till med detta för att nå en säkerhet.
Säker
Du visar en förståelse och en kunskapsmässig säkerhet i detta moment.
Forntiden och medeltiden
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förståelse för att kunna redogöra för de historiska dragen för stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och medeltiden.
Du kan med viss säkerhet redogöra för de historiska dragen för stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och medeltiden.
Du kan på ett säkert sätt redogöra för de historiska dragen för stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och medeltiden.
Viktiga händelser
Händelser och förändringar fram till 1500-talet.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din kunskap när det gäller att redogöra om viktiga händelser och de Nordiska ländernas förändringar fram till 1500-talet.
Du kan med viss säkerhet redogöra om flera viktiga händelser exempelvis vikingarnas handelsresor och de Nordiska ländernas förändringar fram till 1500-talet.
Du kan på ett säkert sätt redogöra om flera viktiga händelser exempelvis vikingarnas handelsresor och de Nordiska ländernas förändringar fram till 1500-talet.
Levnadsvillkor och religionens betydelse
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla dina kunskaper när det gäller människors olika levnadsvillkor samt religionens betydelse vid forn- och medeltiden.
Du visar en viss förståelse för människors olika levnadsvillkor samt religionens betydelse vid forn- och medeltiden.
Du visar en förståelse för människors olika levnadsvillkor samt religionens betydelse vid forn- och medeltiden.

Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500 - 1700 e.kr

Osäker
Du behöver utveckla en större förståelse i detta moment och/eller utveckla ditt sätt att förmedla den kunskap du har.
Ganska säker
Du visar viss förståelse och innehar viss kunskap inom detta moment, men behöver arbeta lite till med detta för att nå en säkerhet.
Säker
Du visar en förståelse och en kunskapsmässig säkerhet i detta moment.
Uppdelning av nordens länder
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förståelse för hur Nordens länder var uppdelade och förändrades.
Du kan med viss säkerhet redogöra för hur Nordens länder var uppdelade och hur detta förändrades.
Du kan på ett säkert sätt redogöra för hur Nordens var uppdelat och hur detta förändrades.
Historiska händelser och viktiga personer
Stockholmsblodbad, Sveriges nationaldag, boktryckarkonsten och upptäcktsresor i Europa är några exempel under 1500-talet.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla dina kunskaper när det gäller historiska händelser och viktiga personer under 1500-talet.
Du kan med viss säkerhet redogöra för flera historiska händelser och flera viktiga personer under 1500-talet.
Du kan på ett säkert sätt redogöra för flera historiska händelser och flera viktiga personer under 1500-talet.
Händelser och viktiga personer
Nya städer, Vasa skeppet och bättre utbildning är några exempel under 1600-talet.
Du behöver utveckla dina kunskaper när det gäller historiska händelser och viktiga personer under 1600-talet.
Du kan med viss säkerhet redogöra för flera historiska händelser och flera viktiga personer under 1600-talet.
Du kan på ett säkert sätt redogöra för flera historiska händelser och flera viktiga personer under 1600-talet.
Resonemang
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förståelse för människors olika levnadsvillkor och förändringar i samhället samt ge exempel på likheter och skillnader.
Du visar till viss del en förståelse för människors olika levnadsvillkor och förändringar i samhället. Du ger vissa exempel på likheter och skillnader mellan hur människor levde då och kan till viss del jämföra med hur vi lever idag.
Du resonerar på ett säkert sätt kring människors olika levnadsvillkor och förändringar i samhället. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan hur människor levde då, men även jämför med hur vi lever idag.
Reformationen
Kyrkans betydelse, förändringar och dess konsekvenser.
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förståelse för reformationen och dess konsekvenser.
Du kan till viss del redogöra för begreppet reformationen och känner till viss del till dess innebörd och konsekvenser. Du till viss del berätta vad som hände under reformationen.
Du kan redogöra för begreppet reformationen och känner till dess innebörd och konsekvenser. Du kan berätta vad som hände under reformationen.
Historiens påverkan på vår tid
Historiska detaljer - vilka spår kan vi se av historien i vår tid? Hur har historien påverkat vår tid?
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din kunskap kring historiska detaljer som återfinns i vår tid samt hur dessa har påverkat oss.
Du kan till viss del återge några historiska detaljer som vi ser i vår tid. Du visar viss förståelse för hur historien har påverkat vår tid.
Du kan återge flera historiska detaljer som vi ser i vår tid. Du visar en förståelse för hur historien har påverkat vår tid.
Historiska källor
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din kunskap kring historiska källor exempelvis Gustav Vasas självbiografi (bok).
Du känner till viss del några historiska källor exempelvis Gustav Vasas självbiografi (bok).
Du känner till boktryckarkonsten och kan återge betydelsen av att människor lärde sig läsa. Du känner även till några historiska källor exempelvis Gustav Vasas självbiografi (bok).
Resonemang och begrepp
Skillnad/likheter, förändring och konsekvenser i Sverige under 1500-1600-talet.
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att resonera och använda dig av historiska begrepp.
Du motiverar till viss del dina resonemang och kan till viss del ge exempel. Du använder till viss del historiska begrepp och går att följa dina tankegångar.
Du motiverar dina resonemang och kan oftast ge exempel till dina resonemang. Du använder historiska begrepp och det är enkelt att följa dina tankegångar.

Sverige och Norden, ca 1700-1850 e.kr

Osäker
Du behöver utveckla en större förståelse i detta moment och/eller utveckla ditt sätt att förmedla den kunskap du har.
Ganska säker
Du visar viss förståelse och innehar viss kunskap inom detta moment, men behöver arbeta lite till med detta för att nå en säkerhet.
Säker
Du visar en förståelse och en kunskapsmässig säkerhet i detta moment.
Händelser och viktiga personer
Nya lagar, bättre vägar, ett postverk, häxprocesserna, riksdagen/partier och olika vetenskapsmän är några exempel från 1700 och 1800-talet.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla dina kunskaper när det gäller historiska händelser och viktiga personer under 1700 och 1800-talet.
Du kan med viss säkerhet redogöra för flera historiska händelser och flera viktiga personer under 1700 och 1800-talet.
Du kan på ett säkert sätt redogöra för flera historiska händelser och flera viktiga personer under 1700 och 1800-talet.
Levnadsvillkor
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förståelse för jordbrukets betydelse, människornas levnadsvillkor och folkökning.
Du visar viss förståelse för jordbrukets betydelse, människornas levnadsvillkor och folkökning.
Du visar en förståelse för jordbrukets betydelse, människornas levnadsvillkor och folkökning.
Export och handelsresor
Hur ser handelsresorna ut under 1700 och 1800-talet? Vad exporterade/importerade vi för varor?
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förståelse för export och handelsresor under 1700 och 1800-talet.
Du visar på något exempel på varor och ger något förslag på hur handelsresorna kunde se ut under 1700 och 1800-talet.
Du visar på flera exempel på varor och hur handelsresorna kunde se ut under 1700 och 1800-talet.
Historiens påverkan på vår tid
Vad finns runt omkring oss som kommer ifrån 1700 och 1800-talet? Vilka traditioner, lekar, yrken, städer och liknande kommer från 1700 och 1800 -talet?
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla dina kunskaper när det gäller historiens påverkan på vår tid.
Du visar något exempel på hur historien har påverkat vår tid.
Du visar på flera exempel som visar hur historien har påverkat vår tid.
Resonemang och begrepp
Skillnad/likheter, förändring och konsekvenser i Sverige under 1700 och 1800 -talet.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att resonera och använda dig av historiska begrepp.
Du motiverar till viss del dina resonemang och kan till viss del ge exempel. Du använder till viss del historiska begrepp och går att följa dina tankegångar.
Du motiverar dina resonemang och kan oftast ge exempel. Du använder historiska begrepp och det är enkelt att följa dina tankegångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: