Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter, Lgr11 - observationsschema av läs- och skrivutveckling i svenska.

Skapad 2019-06-16 13:08 i Stenbackeskolan Grundskolor
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna, A-F, i Nya språket lyfter. Reviderad upplaga enligt Lgr 11.
Grundskola 1 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Med matrisens hjälp följer läraren upp hur långt du kommit i din språkutveckling och på vilket sätt du kan....

¤ läsa och förstå ¤ skriva så andra kan förstå ¤ tala så andra förstår ¤ delta i samtal

Läsa
Skriva
Tala och samtala
A1
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra. Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
A2
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar. Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
A3
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
A4
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
AVSTÄMNING A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
B1
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
B2
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
B3
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
B4
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
AVSTÄMNING B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
C1
Jag läser för att uppleva och lära
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
C2
Jag läser olika slags av texter ofta och regelbundet
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
C3
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
C4
----
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
AVSTÄMNING C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
D1
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
D2
Eleven använder varierade sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Eleven använde ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd
D3
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare
AVSTÄMNING D
Eleven läser obehindrat med förståelse
E1
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som neingsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
E2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
E3
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare
AVSTÄMNING E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl som typ av text
F1
Eleven använder kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt
Eleven behärskar användningen av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
F2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter
Eleven behärskar användningen av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
F3
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagre
AVSTÄMNING F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: