Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska åk 1-3 LÄSA steg 1-5

Skapad 2019-07-09 08:36 i Simrishamn
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 1-5 för Läsa
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Observationspunkter för Läsa STEG 1-5

LÄSA Steg 1

Eleven börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Eleven läser ord och visar sin förståelse av dessa, till exempel genom att peka på en bild eller på ett föremål
Eleven visar en viss övergripande förståelse, till exempel genom att para ihop en bild med en mening eller en fras
Eleven lokaliserar explicit information i korta bekanta texter och visar sin förståelse genom att svara på enkla frågor med bekant ordförråd, till exempel: Vem är det? Vad gör hon? Vad äter räven?
Eleven använder bilder och andra multimodala resurser för att skapa mening i en läst text

LÄSA Steg 2

Eleven läser med stöttning texter som man har arbetat med i klassen och kan svara på frågor om information som tydligt framgår i texten, till exempel: Vem hoppar Dilan rep med?
Eleven läser med stöttning enkla texter och kan med stöd av frågor eller bilder återge enkla händelseförlopp i den lästa texten
Eleven samtalar, med stöttning i form av följdfrågor och omformuleringar, om enkla texters innehåll och kan då även svara på frågor vars svar inte går att hitta direkt i texten, till exempel: Om du var Max, skulle du springa då? Varför? Tycker du att Max gör rätt? Varför?
Eleven skapar tillsammans med lärare och kamrater förståelse för texters innehåll utifrån bilder och andra

LÄSA Steg 3

Eleven återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrad
Eleven kan svara på frågor där svaren framgår tydligt i texten, till exempel: Var lever tigern? Vad äter tigern? Vem handlar texten om?
Eleven kan svara på frågor när textinnehållet är känt och bearbetat, även när svaren inte finns tydligt uttryckta, till exempel: Hur känner sig Elias?
Eleven känner igen och kan härleda leden i sammansatta ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel: dataspel = spel man spelar på en dator

LÄSA Steg 4

Eleven läser om, tar stöd i sammanhanget och ställer frågor när det uppstår problem med förståelsen
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text och svara på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad i texten/vilka ord visar det?
Eleven använder information i bilder, grafer och andra multimodala resurser för att fördjupa förståelse av en text
Eleven kan med stöttning tolka information och svara på frå­gor, även om svaret inte direkt går att utläsa i texten
Eleven samtalar om texter och sammanfattar innehållet med viss stöttning
Eleven kan göra relevanta kopplingar till egna erfarenheter eller andra texter för att befästa och bekräfta förstå­elsen

LÄSA Steg 5

Eleven samtalar om och sammanfattar självständigt innehållet i olika typer av texter
Eleven kan med stöd av frågor dra slutsatser där hon eller han måste sammanföra information från olika delar av en text
Eleven tolkar texter med stöd av underförstådda betydelser, till exempel humor eller kulturspecifika referenser
Eleven kan med lärarens stöttning samtala om texter och fundera över hur författaren väljer att uttrycka sitt budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: