Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska åk 4-6 LÄSA steg 1-5

Skapad 2019-07-09 11:53 i Simrishamn
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 1-5 Läsa
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Observationspunkter för Läsa STEG 1-5

LÄSA Steg 1

Eleven börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Eleven identifierar huvudinnehållet i en text och svarar kortfattat på frågor som: Vad handlar texten om? Vilken bild passar till texten?
Eleven lokaliserar explicit information och svarar på enkla frågor som till exempel Vad ska du ta med dig till simhallen?
Eleven börjar använda bilder och andra multimodala resurser, till exempel pilar och tankebubblor, för att skapa mening i en läst text

LÄSA Steg 2

Eleven vet att olika texter kan ha olika syften och visar detta i samtal om olika texters övergripande funktion
Eleven återger med stöttning huvudinnehållet och enkla händelseförlopp i texter med ett för eleven i huvudsak känt ordförråd
Eleven tolkar information i en text och svarar på frågor, även i de fall som svaren inte direkt går att utläsa av texten
Eleven gör relevanta kopplingar mellan en texts innehåll och egna kunskaper och erfarenheter för att bekräfta och befästa förståelsen av det lästa, samt reflekterar över texten och svarar på frågor som: Vad tycker du att de ska göra?
Eleven kan härleda leden i genomskinliga sammansatta ord, det vill säga ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver (badkläder, idrottshall)
Eleven använder bilder och andra multimodala resurser för att skapa mening i texter, även om läraren behöver uppmärksamma att bilder som är tänkta som ett stöd inte självklart är det för alla elever
Eleven skapar tillsammans med kamrater och lärare förståelse för texters innehåll utifrån rubriker och bilder

LÄSA Steg 3

Eleven återger en texts huvudinnehåll självständigt eller med stöttning (beroende på textens längd och svårighetsgrad) och kan svara på olika typer av frågor om texten
Eleven kan med stöttning dra slutsatser om orsak, samband och konsekvenser i olika texter, till exempel genom att svara på frågor som: Varför är det viktigt att tigern ser bra på natten?
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av sammanhanget, texten eller delar av ord för att ringa in betydelsen av okända ord i texter. Exempelvis kan eleven utifrån kunskap om vad ett rovdjur är förstå ordet rovfisk
Eleven tolkar skrivtecken och grafiska markeringar, till exempel rubriker på olika nivåer, liksom talstreck och citationstecken i dialogtext. Eleven använder information från bilder, kartor, diagram och tabeller som en del i sitt meningsskapande

LÄSA Steg 4

Eleven kan urskilja det väsentliga innehållet i olika typer av texter som ingår i undervisningen och visar det genom muntliga eller skriftliga sammanhängande och självständiga sammanfattningar
Eleven uppfattar i viss mån värderingar, nyanser och humor i en text samt tolkar information i texten och svarar på frågor, även om svaren inte direkt går att utläsa av texten
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text och svarar på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad i texten/vilka ord visar det?
Eleven reflekterar över textens funktion, och svarar på frågor som: Vad är syftet med texten? I vilka sammanhang kan man hitta den här typen av text?

LÄSA Steg 5

Eleven lokaliserar och sammanför information från olika delar av en text och svarar på frågor, till exempel: På vilka olika sätt förändrades Sverige på 1500-talet?
Eleven drar med stöd i lärarens frågor slutsatser om till exempel orsak, samband och konsekvenser, även om informationen uttrycks implicit som i följande exempel: Det gick åt massor av skog och djuren drevs iväg
Eleven tolkar med stöd underförstådda betydelser i en text, till exempel ironi, humor och kulturspecifika referenser
Eleven kan utmana förgivettagna antaganden och språkliga val i en text och reflektera över textens funktion, till exempel: Varför står det på det här sättet och inte på ett annat? Vilken information får respektive får vi inte? I vilka sammanhang skulle man kunna hitta en sådan här text?
Eleven uppfattar och förstår nyanser och uttryck för stilistisk variation. Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text också när det kräver en viss förståelse av nyanser och preciseringar och även om svaren inte direkt går att utläsa av texten. Eleven kan svara på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad tyckte de om det nya stället? Vad i texten/vilka ord visar det?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: