👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wallbergsskolan bedömningsstöd Svenska - åk 4

Skapad 2019-08-28 16:44 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Svenska

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 4.

Eleven bedöms utifrån två nivåer - godtagbara och högre än godtagbara.

Om en bedömning saknas innebär det att eleven ännu inte uppnått en godtagbar kunskapsnivå för årskursen.

Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för årskursen.

Rutan "har arbetat med" fylls i när det finns underlag för bedömning.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Läroplanen
Förtydligande
Arbetat med
godtagbar
högre än godtagbar
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerade sätt.
* kan läsa flytande * kan använda lässtraregier * kan förstå olika texter
Läsförståelse
Genom att göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven att den kan använda olika lässtrategier.
* kan förstå när och varför något händer/har hänt * kan förstå sammanhang, t ex vem/vilka personerna är i en text * kan förstå samband mellan olika händelser i en text
Tolka och resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven beskriva sin upplevelse av läsningen.
* kan berätta om egna tankar och åsikter utifrån en läst text * kan förstå vad olika texter vill säga * kan koppla egna upplevelser till texter
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur. Eleven kan variera sitt språk.
* kan skriva både faktatexter och berättande texter * kan skriva texter med en röd tråd * kan skriva texter där rubrik, inledning, handling och avslutning finns med * kan variera sitt språk
handling och beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar en tydlig handling.
* kan skriva en berättande text genom att "måla" med orden och ge läsaren en bild i huvudet.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
* kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Informationssökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
* kan leta upp och sätta ihop information från olika källor * kan förstå vad som är viktigt och sant i en källa * kan med egna ord förklara hur du kan använda informationen
Sammanfatta
Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
* kan sammanfatta information med egna ord * kan använda ord som hör till ämnet
Uttrycksförmåga
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
* kan välja ut passande bilder eller andra andra konstnärliga uttryck för att göra din text tydligare
Textbearbetning
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.
* kan förklara vad som är bra och vad som behöver utvecklas i en text * kan förbättra din din text efter att ha fått tips på hur den kan bli bättre
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
* kan ställa frågor som hör till ämnet * kan säga sin åsikt som hör till ämnet * kan hålla igång ett samtal om det aktuella ämnet
Tala
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
* kan förbereda en redovisning om ett givet ämne där redovisningen har en struktur med inledning, innehåll och avslutning * kan berätta så att de som lyssnar förstår
Språkkunskap
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. OBS! Målet i språkkunskap bedöms endast som godtagbart.
* vet vad ett minoritetsspråk är *kan ge exempel på några minoritetsspråk * kan ge exempel på skillnader och likheter mellan svenska och de nordiska språken

Studieteknik - Skolans mål är att varje elev:

  • Gr lgr11   kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  • Gr lgr11   svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
På väg
Godtagbar
Högre än godtagbar
Arbetsinsats
Eleven arbetar korta stunder.
Eleven arbetar merparten av tiden.
Eleven arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt. Eleven gör extrauppgifter ibland.
Eleven arbetar effektivt, gör ofta extrauppgifter och reflekterar över vad som har gjorts.
Ansvarstagande
Eleven tar under korta stunder ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar med visst stöd ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt eget lärande.
Eleven tar ansvar för sitt och gruppens lärande.
Samarbetsförmåga
Eleven arbetar helst enskilt.
Eleven kan till viss del arbeta i grupp.
Eleven kan arbeta tillsammans, diskutera och utvärdera gemensam kunskap.
Eleven kan under arbete delge och ta till sig kunskap från övriga gruppmedlemmar samt hjälpa andra att bli delaktiga.