Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färdigställd 190927 SvA - Elevens läs- och skrivutveckling

Skapad 2019-09-27 09:55 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Genom att följa varje elevs utveckling kan behov av olika stöd eller extra stimulans upptäckas tidigt.
Riktmärkena är att eleven minst bör ha klarat avstämning A i åk 1, avstämning B i åk 2 och avstämning C i åk 3. Avstämning C samspelar med kunskapskraven i årskurs 3 som prövas i det nationella provet.

LÄSA

A -LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter. (Minst 24 bokstäver).
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
B -LÄSA - BERÄTTANDE TEXT
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
C -LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

SKRIVA

A -SKRIVA
Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt
B - SKRIVA
Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord. (Minst fem olika ord).
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
C -BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT
Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord. (Minst åtta formord/småord och tio innehållsord).
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter. (Minst tre skiljetecken).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: