Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris-fysik-åk9

Skapad 2019-10-21 21:13 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
En bedömningsmatris i området Magnetism -åk9
Grundskola 7 – 9 Fysik

Bedömningsmatris-Magnetism-åk9

Planera och undersöka

Nivå E
Nivå C
Nivå A
P1
Förmågan att planera
Du tar gärna hjälp för att genomföra fältstudier och undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
P2
Förmågan att använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning med viss osäkerhet .
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt fungerande sätt.
P3
Förmågan att dra slutsatser utifrån kunskaper i kemi.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
P4
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram , bildar och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram , bildar och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram , bildar och skriftliga rapporter.

Beskriva och förklara

Nivå E
Nivå C
Nivå A
B1
Eleven har ... kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att... dessa ... användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
• Grundläggande • ge exempel och beskriva • med viss
• goda • förklara och visa på samband inom • med relativt god
• mycket goda • förklara och visa på samband inom • och något generell
B2
Eleven kan föra... underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på … fysikaliska samband.
• enkla och till viss del • enkelt identifi - erbara
• utvecklade och relativt väl • förhållandevis komplexa
• välutvecklade och väl • komplexa
B3
Eleven använder fysikaliska modeller på ett ... fungerande sätt för att ... partiklar och strålning.
• i huvudsak • beskriva och ge exempel på
• i huvudsak • beskriva och ge exempel på
• väl • förklara och generalisera kring
B4
Dessutom för eleven ... underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och ... några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge ... några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
• enkla och till viss del • visar på • ge exempel på och beskriva
• utvecklade och relativt väl • visar på fördelar och begränsningar hos förklara och visa på samband mellan
• välutvecklade och väl • visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos • förklara och generalisera kring

Diskutera och ta ställning

Nivå E
Nivå C
Nivå A
D1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med …motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
• enkla
• utvecklade
• välutvecklade
D2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som...
till viss del för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
D3
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för … underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder endast en eller två källor och ger någon enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Ex. Eleven ger något exempel på varför källan är trovärdig, t.ex. datering.
Eleven använder fl era olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring källornas trovärdighet. Ex. Eleven ger två exempel, t.ex. datering och att samma information kan hittas i fl era källor.
Eleven använder fl era olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring källornas trovärdighet. Ex. Eleven kan ge ytterligare något argument för källans trovärdighet t.ex. vem som ligger bakom källan eller syftet med källan.
D4
Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa..... texter och andra framställningar med …. till syfte och målgrupp.
i huvudsak fungerande enkla viss anpassning
relativt väl fungerande utvecklade relativt god anpassning
väl fungerande välutvecklade god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: