👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för frp/fsk Uppsala kommun 2019/20

Skapad 2019-10-23 11:23 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Gemensamt bedömningsstöd grundskolan Uppsala kommun. Reviderat efter förändring januari 2019.
Medarbetarsamtal

Mötet med eleven

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Planering av undervisningen
Lönekriterier Lärarens pedagogiska planering utformas från skolans värdegrund och uppdrag.
Lärarens planering bidrar till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen.
Lärarens planering bidrar i hög grad till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen.
Lärarens planering bidrar i mycket hög grad till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen.
Lärarens planering bidrar föredömligt till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen.
Tydligt mål, innehåll och sammanhang i arbetsområde/aktiviteter; -Elevers intresse, behov och erfarenheter och lust och nyfikenhet tillvaratas. -I planeringen ingår lek som lärande. -Planeringen följs upp.
Variation i arbetssätt och arbetsformer syns i planeringen gällande; -Individanpassat till alla elever och elever i behov av stöd.
Kollegial uppföljning; - Sker genom dokumentation, analys och reflektion, som underlag för ny planering.
Skolans systematiska kvalitetsarbete; -Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. -Forskningsbaserad anknytning ligger till grund för att utveckla nytt lärande.
Genomförande av undervisningen
Lönekriterier Anpassar undervisning till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 1) Visar tillit till elevens förmåga. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 6) Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer.(Förvaltningsgemensamt lönekriterium)
Lärarens undervisning bidrar till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro.
Lärarens undervisning bidrar i hög grad till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro.
Lärarens undervisning bidrar i mycket hög grad till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro.
Lärarens undervisning bidrar föredömligt till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro.
En tydlig struktur; - I inledningar, uppstarter, övergångar och avslutningar. -I undervisningen ingår lek som lärande.
Variation i arbetssätt och arbetsformer märks i undervisningen men särskilt gällande; -Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Förväntningar och reflektion -Höga förväntningar på alla elever. -Eleven ges möjlighet till reflektion och problematisering
Skolans systematiska kvalitetsarbete: - Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. - Det märks/syns att undervisningen bygger på forskning och vetenskaplig grund.
Elevinflytande
Lönekriterier Gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, såväl självständig som tillsammans med andra. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 4) Utvecklar elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar till dessa. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 5)
Läraren bidrar till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper.
Läraren bidra bidrar i hög grad till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper.
Läraren bidrar i mycket hög grad till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper.
Läraren bidrar föredömligt till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper.
Elevernas delaktighet -Elevens intresse, behov och erfarenheter tas tillvara. -Delger eleven planeringen.
Elevernas möjlighet att påverka -Elevens perspektiv beaktas för att främja elevens utveckling och lärande. -Tydliggör för eleven om vad och när eleven kan påverka.
Aktivt elevinflytande -Anpassar undervisningen utifrån elevernas intressen och erfarenheter både elev/grupp. -Eleverna ges möjlighet att beskriva vad/hur de har arbetat och vad de har lärt sig.
Skolans systematiska kvalitetsarbete - Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. -Elevernas delaktighet i planeringen och deras lärande ligger till grund för fortsatt förbättringsarbete.

Relationer och samspel

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Lönekriterier Läraren utvecklar elevernas förmåga att hantera konflikter och skapa mellanmänskliga relationer samt stärker elevernas demokratiska och sociala fostran. Källor: Läroplan Lgr 11, Skolverkets material gällande förskoleklass och fritidshem och kommunens handlingsplan
Läraren bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå
Läraren bidrar i hög grad till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå
Läraren bidrar i mycket hög grad till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå
Läraren bidrar föredömligt till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå
Använder medvetna strategier för att skapa goda relationer genom -Demokrati och värdegrundsarbete. -Konflikthantering. -Observationer. - Vägleda och stötta.
Strukturerat arbetssätt för att skapa goda relationer genom -Relationsskapande arbetssätt. -Systematiserat demokrati /värdegrundsarbete. - Utforma miljön efter verksamhetens behov.
Lösningsfokuserat arbetssätt för att skapa goda relationer genom -Analysera resultat från genomförda utvärderingar och reflektioner. -Ha väl fungerande grupper i förhållande till gruppens förutsättningar över tid.
Skolans systematiska kvalitetsarbete - Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. -Systematiskt skapar sociala relationer för att stötta elevernas lärande och utveckling.

Utveckling

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Lönekriterier Deltar i det systematiska kvalitetsarbetet. (SKOLFS 2011:37,§19 p. 4) Tar ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling genom att systematisk reflektera enskilt och tillsammans med andra. Bedömer sitt behov av kompetensutveckling. (SKOLFS 2011:37, § 24 p. 1) Tillägnar sig aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. (SKOLFS 2011:37, § 24 p. 2) Att regelbundet utvärdera enskilt och tillsammans med kollegor och vidta åtgärder som utvecklar undervisning, metoder och organisation (Förvaltningsgemensamt lönekriterium)
Läraren bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Läraren bidrar i hög grad till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Läraren bidrar i mycket hög grad till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Läraren bidrar föredömligt till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Tar del av; -Systematiskt kvalitetsarbete enskilt och tillsammans. -Bedöma det egna behovet av kompetensutveckling. -Aktuell forskning.
Förmedlar; -Samtal, dialog och reflektion. -Beprövade arbetssätt och arbetsformer.
Tar initiativ; -Tar ansvar och genomför egen kompetensutvecklingen. -Delger kollegor.
Synliga förändringar; - Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. - Förbättringsarbetet bedrivs utifrån en årscykel som baseras på modellen - Planera-Gör-Analysera-Lär.

Medarbetare

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Ny aspekt
Lönekriterier Medarbetarskapet i Uppsala kommun präglas av hög kompetens för uppdraget, ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt. (Riktlinjer för lönebildning, Uppsala Kommun). ”Medskapande medarbetare tar egna initiativ, framför synpunkter och är engagerade för att utveckla verksamheten som leder till ökad kvalitet för medborgaren och/eller brukaren.” (Medarbetarkort, Uppsala Kommun) Att enheten har utarbetade arbetssätt och arbetsformer.(Förvaltningsgemensamt lönekriterium)
Samarbetar. Ger kollegialt stöd. Bidrar och bjuder på sitt material och sin kunskap.
Samarbetar bra i arbetslaget. Tar tillvara kollegornas kompetenser. Ger aktivt kollegialt stöd. Delar med sig av erfarenhet och kunskap.
Arbetar systematiskt med samarbete. Kan identifiera möjligheter i olika samarbeten Entusiasmerar och engagerar kollegor.
Leder och bidrar till allas delaktighet. Drivande i verksamheten som helhet. Reflekterar över sin egen roll och ansvar i olika samarbeten och använder detta i utvecklingsarbetet. Identifierar och genomför konstruktiva lösningar.