Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov Revolutionerna

Skapad 2019-10-29 09:26 i Ljungviksskolan Lerum
Provet och allt vi gått igenom under historisk tillbakablick. Då vi gått igenom geografiska upptäckter, triangelhandeln, revolutionerna och kolonialism/imperialism.
Grundskola 7 – 9 Historia

Här kan du se hur du låg till på de olika provfrågorna och även det sammanlagda betyget hittills i ämnet historia.

Industrialiseringen

Uppgiften är underlag för bedömning av elevens förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Bedömningsaspekter: I vilken utsträckning eleven: * anger och förklarar hur en eller flera orsaker bidrog till industriella revolutionen. * underbygger svaret med relevanta historiska exempel. * visar hur olika orsaker kan hänga ihop med varandra. * visar hur olika orsaker kan förstärka varandra. * förklarar hur industriella revolutionen var en enormt viktig samhällsförändring.
 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9   Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Ej uppnådda kunskapskrav
E
C
A
Industrialiseringen
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Du anger bara de orsaker som redan angetts i uppgiften utan att förklara vad de innebär. Du anger inte något historiskt exempel mer än den information som finns i uppgiften. Du blandar ihop de historiska förhållandena. Ger exempel som inte stämmer.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om någon orsak till samhällsförändringar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till samhällsförändringar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till samhällsförändringar.

Jämförelse Amerikanska och Franska revolutionen

Bedömningsaspekter: I vilken utsträckning eleven: * anger och förklarar hur orsaker bidrog till franska och amerikanska revolutionen. * underbygger svaret med relevanta exempel. * visar hur olika orsaker kan hänga ihop med varandra. * visar hur olika orsaker kan förstärka varandra. * visar hur olika orsaker och konsekvenser hänger ihop.
 • Hi  7-9   Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9   Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9   Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9   Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Ej uppnådda kunskapskrav
E
C
A
Revolutionerna
Kunskaper om revolutionerna som påverkan på levnadsvillkor, människors handlande och samhällsförändringar.
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Du anger bara de orsaker som redan angetts i uppgiften utan att förklara vad de innebär. Du anger inte något historiskt exempel mer än den information som finns i uppgiften. Du blandar ihop de historiska förhållandena. Ger exempel som inte stämmer.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Undersöka utvecklingslinjer

Ej uppnådda kunskapskrav
E
C
A
Utvecklingslinjer
Koppla historiska händelser med varandra. Exempelvis: Undersöka hur levnadsvillkoren för olika samhällsgrupper förändrades under de olika revolutionerna.
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Du ger ingen förklaring till varför du kopplar ihop orsaker och konsekvenser med varandra. Du anger orsaker någon orsak och konsekvens, men utan att förklara vad de innebär.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom migration, politik och levnadsvillkor. Du beskriver då något enkelt samband mellan olika tidsperioder. Du kan ange en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och använder i ditt resonemang enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom migration, politik och levnadsvillkor. Du beskriver då några förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du kan ange en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar i ditt utvecklade resonemang relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka flera utvecklingslinjer inom migration, politik och levnadsvillkor. Du beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du kan ange en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar i ditt välutvecklade resonemang väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Begreppsanvändning

Bedömningsaspekter: Elevens användning: * av begreppen kontinuitet och förändring i samband med olika tidsperioder. (exempelvis utvecklingen av det industriella samhället eller det politiska läget efter franska och amerikanska revolutionen) * av historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. * av begreppen i sin beskrivning av historiska förhållanden.
 • Hi  7-9   Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9   Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9   Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
Ej uppnådda kunskapskrav
E
C
A
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Använder inga historiska begrepp i dina förklaringar om hur historia används.
Du använder något historiskt begrepp på ett rimligt sätt för att förklara hur historia används.
Du använder något historiskt begrepp som förtydligar resonemanget om hur historia används.
Använder några historiska begrepp som förtydligar resonemanget om hur historia används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: