👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva krönika 2.0

Skapad 2019-11-07 13:02 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Skriva olika sorters texter

E
C
A
Skriva olika sorters texter kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt. Texten fungerar i huvudsak som en krönika som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum.
Eleven har följt instruktion enligt uppgif-ten. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt. Texten fungerar relativt väl som en krönika som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt. Texten fungerar väl som en krönika som med kan publiceras i sitt tänkta forum.
Mottagare
Läsaren förstår min text och dess syfte Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommuni-cerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommu-nicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Språk och stil
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kom-matecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Stavning och interpunktion
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Har inga störande stavfel. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt. Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt. Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.

Gestaltningar

E
C
A
Gestaltningar kunskapskrav
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Gestaltningar
Enklare gestaltningar med enbart beskrivningar
Utvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk
Välutvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk som genomsyrar texten.

Sammanställningar - innehåll, struktur, ordval och källhänvisningar

E
C
A
Sammanställningar kunskapskrav
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Innehåll
Innehåller i huvudsak relevanta uppslag: de flesta uppslag utvecklas något (enkelt) Redovisar händelser mer än för-medlar upplevelser Den egna tankegången framgår och är enkel underbyggd Ger exempel från egen erfarenhet
Innehåller relevanta uppslag/ egna synvinklar som utvecklas Förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem Den egna tankegången framgår och är underbyggd och utvecklad Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råd viss balans mellan personligt och allmänt
Eleven utnyttjar genrens möjligheter (välutvecklat) förmedlar, tolkar och värderar upplevelser Den egna tankegången är väl underbyggd Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råder god balans mellan det allmänna och personliga
Ordval
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardag-liga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stycken
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning texten är logiskt uppbyggd.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor.
Källhänvisning exempel i text
Källorna (citat och information) är infogade på ett i huvudsak fungerande sätt i texten; man ska kunna förstå vilken källa det handlar om – årtal och källnamn räck-er.
Källorna (citat och information) är infogade på ett relativt väl fungerande sätt i texten; man förstår vilken källa det handlar om – årtal, titel på artikel och namn på källan finns med.
Källorna (citat och information) är infogade på ett smidigt och väl funge-rande sätt i texten; man förstår vilken källa det handlar om – årtal, titel på artikel, författare och namn på källan finns med.