Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sprint Huddinge Bygga svenska Steg 1

Skapad 2019-11-11 09:52 i Huddinge
Skolverkets Bygga svenska- steg 1 i Tala/lyssna, Läsa och Skriva
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Lyssna
1.Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat 2. Visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om.
Tala
1. Eleven presenterar sig på ett enkelt och i många fall inövat sätt i parsamtal och ställer och svarar på enkla och konkreta frågor, till exempel Var bor du? 2. Återberättar med stöttning en självupplevd händelse 3. Använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och börjar dessutom använda ämnesrelaterade ord och uttryck som förekommer i undervisningen 4. Använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller genom att uttrycka substantivens plural med många i stället för med ändelse (många bok). Kopulan (är, blir) och prepositioner utelämnas ofta. 5. Har, med stöd av sammanhanget, ett i huvudsak begripligt uttal och börjar uttala inövade frågor och svar med en fungerande prosodi, det vill säga förlänger det långa ljudet i betonade stavelser.
Läsa
1. Eleven är bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt 2. Identifierar huvudinnehållet i texter och svarar kortfattat på frågor som Vad handlar texten om? Vilka personer finns med i boken? 3. Lokaliserar explicit information i texter och svarar på enkla frågor som När börjar innebandyturneringen? Var ska klassen samlas? Hur många invånare har Sverige? 4. Kan härleda leden i ”genomskinliga” sammansatta ord, det vill säga ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel badkläder, idrottshall 5. Börjar använda bilder och andra multimodala resurser, till exempel pilar och tankebubblor, för att skapa mening i en läst text.
Skriva
1.Eleven börjar använda referensbindning i form av vanliga pronomen, till exempel Jag har en syster. Hon är tjugotvå år 2. Börjar använda enkel textbindning i form av vanliga samordnande konjunktioner (och, eller) och vanligt förekommande adverbial (nu, på morgonen). Det är även vanligt att textbindning saknas, till exempel Jag spelar fotboll. Simmar 3. Skriver med en enkel meningsbyggnad, huvudsakligen huvudsatser med rak ordföljd (subjekt – verb), adverbial kan inleda satsen men följs då av rak ordföljd, till exempel Nu jag kan lite svenska; Efter lunch jag ska gå gymmet 4. Har ett vardagligt, konkret och personnära ordförråd, i ämnestexter mer specialiserat och då oftast ord som eleven mött i undervisningen (invånare, huvudstad) 5. Använder viss grundläggande interpunktion.
LYSSNA
TALA
LÄSA
SKRIVA
1:1
Du förstår enkelt tal med känt innehåll
Du kan med stöd berätta om dig med själv Du kan med stöd ställa frågor och svara på frågor i vardagliga situationer
Du kan till viss del koppla ihop bokstav med rätt ljud och visa det genom att läsa högt
Du börjar använda pronomen för att binda ihop meningar t e x Jag har en kompis. Hon heter… Jag har en bil. Den är blå.
1.2
Du visar på olika sätt att du har förstått genom t e x peka på en bild eller göra något
Du kan med stöd berätta om något du har varit med om (sett, hört eller gjort)
Du kan visa att du förstår texten genom att svara kort på frågor om innehållet
Du börjar använda konjunktioner för att binda ihop ord och satser t e x Jag spelar fotboll och simmar. Jag åker buss eller tåg till skolan. Du börjar använda tidsadverbial när du skriver meningar t e x Vi äter middag på kvällen.
1.3
Du använder ord och fraser som behövs i vardagliga situationer Du börjar använda ord och uttryck som används i olika ämnen
Du kan söka information och hitta den i texten (på raderna) och kunna svara på frågor
Du skriver meningar med rak ordföljd - subjektet före verbet Du skriver ibland meningar som börjar med adverbial - tid och plats t e x I morgon…, I skolan … som följs av rak ordföljd: nu jag kan lite svenska
1.4
Du använder ord och uttryck på ett enkelt sätt utan krav på korrekthet (verb i presens eller infinitiv). Kopulan - är/blir utelämnas ofta
Du kan dela upp sammansatta ord för att förstå betydelsen t e x badkläder= bad och kläder
Du använder vardagliga och konkreta ord t e x matsal, klassrum, pendeltåg. Du använder ord som du lärt i olika skolämnen t e x invånare, huvudstad, statsminister
1.5
Du kan med stöd av samman-hanget uttala ord så att andra oftast förstår dig Du kan med stöd av sammanhanget börja använda en fungerande prosodi i frågor och svar
Du börjar använda bilder, diagram, tabeller, figurer, fotografier och film för att förstå en text
Du använder till en del skiljetecken som t e x punkt, komma, frågetecken och utropstecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: