Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sprint Huddinge Bygga svenska - Steg 4

Skapad 2019-11-11 11:51 i Huddinge
Skolverkets Bygga svenska
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Lyssna
1. Eleven urskiljer både explicit och implicit information i längre sammanhållet vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet. Mer avancerade strukturer, till exempel satsförkortningar och passiva satser, kan vara svåra att tolka. För att förstå längre ämnesrelaterat tal behöver eleven olika former av visuellt stöd 2. Visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags- och ämnesrelaterat tal, till exempel genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet 3. Deltar i spontana och styrda samtal i ämnes-undervisningen genom att ställa och svara på frågor, och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt.
Tala
1. Eleven presenterar med stöd av nyckelord förberedda uppgifter och svarar på följdfrågor från klasskamrater och lärare 2. Deltar i samtal och återger, berättar om och beskriver ett innehåll med ett nyanserat ordförråd och med flyt så att innehållet tydligt framgår 3. Gör jämförelser, uttrycker åsikter, förklarar och motiverar på ett alltmer utvecklat sätt 4. Förhandlar i samtal om betydelsen av ord, fraser och innehåll 5. Uttrycker sig med en större precision och variation, både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att använda relevanta sambandsord, olika slags bisatser, tillämpa inversionsregeln (det vill säga omvänd ordföljd), använda verbens tempusformer ändamålsenligt (sprang, sprungit), kongruensböja adjektiven även i predikativ ställning (när adjektivet står efter kopulan är eller blir, till exempel huset är stort), börja använda mindre frekventa partikelverb, börja använda idiomatiska uttryck och kollokationer (ord som ofta förekommer till-sammans, till exempel sin värsta fiende) 6. Uttrycker sig oftast med flyt och använder en fungerande prosodi, det vill säga förlänger det långa ljudet i betonade stavelser.
Läsa
1. Eleven kan urskilja det väsentliga innehållet i olika typer av texter som ingår i undervisningen och visar det genom muntliga eller skriftliga sammanhängande och självständiga samman-fattningar 2. Uppfattar i viss mån värderingar, nyanser och humor i texter och tolkar information och svarar på frågor, även när svaren inte direkt går att utläsa av texten 3. Uppfattar med stöd av lärarens frågor outtalad information i texter, till exempel utelämnad agent i passiva kon-struktioner (det vill säga utelämnad information om vem som utför en handling, till exempel I april 1861 avlossades det första skottet; kungen avsätts), eller information som döljs i nominaliseringar av verbet (till exempel Variationen kan bero på olika faktorer som till exempel konkurrens eller jakt. I söder dominerade bomullsodlingen) 4. Kan utmana förgivet-tagna antaganden i en text och reflektera över textens funktion, till exempel Varför står det på ett visst sätt och inte på ett annat? Vilken information får respektive får vi inte? I vilka sammanhang skulle man kunna hitta en sådan här text? 5. Uppfattar och förstår betydelsen av uttryck som beskriver orsak, samband och konsekvens (till exempel ledde till, följaktligen, i gengäld, ju mer … desto, på lång sikt, förhållandevis) samt olika jämförande uttryck (samma, liknande) och kontrasterande språkliga uttryck (trots det, till skillnad från, emellertid). Eleven drar självständigt slutsatser utifrån olika ämnestexter samt svarar på frågor om orsak, samband och konse-kvens, till exempel sambanden mellan olika händelser i Europa som ledde fram till första världskriget.
Skriva
1. Eleven börjar skriva i stort sett fungerande komplexa menings-konstruktioner med olika bisatser och satsförkortningar, till exempel Choklad är inte varan som har mycket problem, men sättet att tillverka choklad, odla kakao och transportera till olika del av världen det är det som gör att det blir dålig för miljön och problem till människor /…/ Skog som försvinner desto mindre syre har alla i ekosystemen /…/ Det består svårig-heten för de som odlar kakao att skapa handelsförbindelser och ta sig in på världsmarknaden 2. Har en större bredd och variation i ordförrådet med fler lågfrekventa ord och nominaliseringar än på tidigare steg, i ämnestexter använder eleven dessutom mer specialiserade ord och uttryck, till exempel Kakao transporteras från Afrika till Sverige. Det är väldigt dåligt för miljön med dessa transport 3. Klarar stycke-indelningen väl i stort.
LYSSNA
TALA
LÄSA
SKRIVA
4:1
Du uppfattar – med normal talhastighet - både det klart utsagda och det underförstådda i längre sammanhållande vardagstal Du uppfattar – med normal talhastighet - både det klart utsagda i längre sammanhållande ämnesrelaterat tal med hjälp av visuellt stöd
Du kan genomföra en förberedd uppgift (med hjälp av stödord) och svara på följdfrågor
Du kan förstå det viktigaste i texter av olika slag Du kan sammanfatta självständigt med egna ord, muntligt eller skriftligt
Du börjar skriva längre och mer innehållsrika meningar med olika bisatser (se exempel Skolverkets text ovan) Du börjar använda satsförkortningar t e x Jag gick tyst för att inte väcka mina föräldrar. Utan satsförkortning: Jag gick tyst för att jag inte skulle väcka mina föräldrar
4:2
Du visar att du har förstått övergripande mer på djupet genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
Du kan i samtal återge något med varierat språk och flyt Du berätta om och beskriva ett innehåll med varierat språk och flyt så innehållet blr tydligt
Du kan uppfatta i viss mån värderingar, nyanser och humor i texter Du tolka innehållet i texter och svara på frågor (mellan raderna)
Du har ett större ordförråd och använder ord som inte är så vanliga samt nominaliseringar Du använder ämnesspecifika ord
4.3
Du är aktiv i samtal i ämnesundervisningen genom att besvara och ställe frågor Du visar att du förstår genom att kommentera och bygga vidare på det andra säger
Du kan på ett mer utvecklat sätt jämföra förklara uttrycka och motivera din åsikt
Du kan uppfatta innehållet i texter skrivna på mer avancerad nivå, i lärobokstexter och tidningsartiklar där viss information är utelämnad (kungen sköts 1632) (se Skolverkets text ovan)
Du behärskar att dela in en text i stycken
4.4
Du kan i samtal ta dig förbi språkliga hinder genom att förklararingar, beskrivningar och omskrivningar.
Du kan ifrågasätta grundläggande tankar i en text Du kan placera in en text i ett visst sammanhang och se vilket syfte den har Du kan urskilja olika texttyper
4.5
Du använder mer varierande och precisa ord/begrepp och grammatik, genom t e x att använda relevanta sambandsord använda olika slags bisatser använda verbens tempusformer på rätt sätt använda omvänd ordföljd när det krävs kongruensböja adjektivet både attributivt och predikativt använda ovanligare partikelverb använda idiomatiska uttryck
Du kan förstå betydelsen av sambandsord som beskriver orsak (således, på grund av), samband (ju mer...desto) eller konsekvens (följaktligen) Du förstå jämförande uttryck (samma, liknande) Du kan förstå kontrasterande uttryck (trots det, emellertid) Du kan självständigt dra slutsatser utifrån ämnestexter (biologi, historia, religion, samhällskunskap, geografi) dra slutsatser om samband, orsaker och konsekvenser.
4.6
Du talar oftast med flyt och fungerande prosodi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: