Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för lärandeidentitet i gymnasieskola och vuxenutbildning Falkenbergs kommun

Skapad 2019-12-05 16:24 i Falkenberg
Matris för lärandeidentitet i gymnasieskola och vuxenutbildning i Falkenbergs kommun läsår 2019/2020
Gymnasieskola 1 – 4

Det här materialet vänder sig till för dig som undervisar i grundskolan åk 4-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt står i begrepp att förbättra din undervisning för att den i högre grad ska stödja utvecklandet av elevers lärandeidentitet.
Det vänder sig också till elevhälsans olika kompetenser och hur de kan vara en del i att stödja utvecklingen av elevers lärandeidentitet.

Tilltro till sin förmåga att lära
Tar på egen hand sig an nya uppgifter när kraven är måttliga eller uppgifterna kända sedan tidigare. Söker vissa lärares stöd men inte andras. Använder experiment som ett sätt att utvecklas och kan ibland se egna styrkor.
Tar sig an nya uppgifter som upplevs intressanta i de flesta ämnen även när arbetsbörda och krav ökar. Tar sig an mer komplicerade uppgifter med stöd. Beskriver med stöd hur egna styrkor kan användas för att lära mer.
Tar sig an nya utmanande uppgifter i de flesta ämnen även när tempo och komplexitet ökar. Söker själv och tar emot lärarens hjälp när den behövs. Använder sina styrkor och förbättrings- möjligheter för att formulera planer för utveckling.
Agerar självständigt i lärandet i de flesta ämnen. Söker den hjälp hen behöver, inte bara hos läraren. Följer själv sina framsteg och motgångar och använder sina styrkor för att övervinna hinder.
Lärandestrategier
Organiserar sitt lärande genom att avgöra vilket material som behövs. Samarbetar spontant med andra men inte med alla.
Använder med stöd inlärningsstrategier och studietekniker i de flesta ämnen. Samarbetar med andra när målet är tydligt.
Använder oftast lämpliga inlärningsstrategier och studietekniker. Samarbetar med andra och bidrar till gruppens lärande.
Använder sig av lämpliga inlärningsstrategier och studietekniker. Samarbetar, förhandlar, ifrågasätter och kompromissar när det krävs för gruppens lärande.
Kreativitet och problemlösning
Använder vardagliga begrepp snarare än ämnesrelevanta. Provar nya lösningar när området är intresseväckande och utvärderar arbetet med stöd. Formulerar sig med stöd av andras idéer i skrift och i dialog. Kan återkoppla formativt utifrån tydlig instruktion.
Förstår och använder med stöd några viktiga ämnesrelevanta begrepp. Provar nya lösningar och kan med stöd synliggöra tankeprocesser och utvärdera resultatet. Formulerar med viss hjälp autonoma idéer i skrift och i dialog. Använder formativ återkoppling för att utveckla arbetet när läraren initierar det.
Använder de viktigaste ämnesrelevanta begreppen på egen hand. Provar nya lösningar och kan värdera och utveckla tanke- och arbetsprocess och resultat. Formulerar ofta autonoma idéer i skrift och dialoger och har argument för sin åsikt. Använder formativ återkoppling och söker viss återkoppling.
Använder ämneskorrekt språk och begreppsapparat. Provar nya lösningar i delvis obekanta situationer och kan med viss självständighet värdera och utveckla arbetsprocess och resultat. Uttrycker autonoma idéer och ger välgrundade argument för sin åsikt. Söker på egen hand formativ återkoppling.

--------------------------------------------------------------------- Progression ------------------------------------------------------------->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: