👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt Funktioner- 10d vt20

Skapad 2020-01-08 11:04 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
löser problem i en bekant situationen genom att välja och använda strategin att rita en graf och beskriva samband
löser problem i en bekant situation genom att formulera en formel som tillämpas för att beskriva samband.
löser problem i nya situationer genom att välja och använda strategier o metoder med god anpassning till problemets karaktär, samt formulera matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ange och rita ut punkter i koordinatsystem.
visar goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att även kunna beskriva sambandet med ord
visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att kunna teckna och känna igen räta linjens ekvation och beskriva sambandet med en formel
visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att rita en graf till en färdig ekvation.
visar goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att teckna en ekvation till en given graf.
visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt och teckna minst en korrekt formel som beskriver y som funktion av x från en given tabell

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar inom samband och förändring med tillfredsställande resultat.
väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar inom samband och förändring med gott resultat. tex genom att hitta några enkla ekvationer i samband
väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat. tex genom att kunna hitta både k-värdet och m-värdet och beskriva dessa

KOMMUNIKATION och resonemang

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
redogör för hur man kommit fram till svaret på ett i huvudsak fungerande sätt. D.v.s. - kommer fram till svaret och ser vad som är rätt svar. Det är inte helt tydligt överallt hur man kommit fram till rätt svar.
redogör för hur man kommit fram till svaret på ett ändamålsenligt sätt. D.v.s. - använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner och det går i alla uppgifter att följa hur jag kommit fram till svaret.
redogör för hur man kommit fram till svaret på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. D.v.s. - använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner även där man inte i uppgiften krävt att det ska göras. Behöver inte använda många ord utan förklarar med formler och matematiska uttryck. Det är mycket lätt och tydligt att följa hur jag kommit fram till min lösning.