👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för lärare Grundsärskola vt 2020

Skapad 2020-01-08 15:26 i Berga grundsärskola Uppsala
Gemensamt samtalsunderlag och bedömningsstöd för lärare i grundskolan i Uppsala kommun. Nya förvaltningsgemensamma lönekriterier är med. Matrisen särar grafiskt på några aspekter för att möjliggöra att förmedla om en uppnår delar av dessa. Etisk kod är ersatt med arbetsgivarpolicy. Lönekriterium på ovanstående rad gäller för nedanstående om inget annat står.
Medarbetarsamtal

Mötet med eleven

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar utifrån ansvar
Planering av undervisningen
Lönekriterium 1: Undervisningen ska utformas i överenstämmelse med läroplan och kursplan. (SKOLFS 2011:37, §17 p.2)
Lärarens pedagogiska planering refererar till läroplanen. I planeringen finns utvalda delar från ämnets syfte, innehåll och kunskapskrav.
Lärarens planering beskriver hur eleverna ska öva för att kunna utveckla de förmågor som är mål för arbetsområdet. Bedömningsuppgifterna medför att eleverna använder de förmågor som tränats. Mål, undervisning/aktiviteter och bedömning bildar en sammanhängande kedja.
Lärarens planering beskriver hur eleverna kan utveckla kvaliteten i de förmågor som är mål för arbetsområdet
Läraren utvecklar och förbättrar skolans pedagogiska planeringar.
Läraren deltar och bidrar till gemensam planering med kollegor.
Läraren bidrar i hög grad till systematisk gemensam planering med kollegor i syfte att förbättra undervisningen.
Läraren är drivande i systematisk gemensam planering med kollegor där tidigare utvärderingar tillvaratas i syfte att förbättra undervisningen.
Genomförande av undervisning
Lönekriterium 2: Anpassar undervisning till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 1) Visar tillit till elevens förmåga. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 6) Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer. (Förvaltningsgemensamt lönekriterium)
Läraren genomför undervisningen enligt upplagd planering utifrån Lgr 11.
Varierande arbetssätt och arbetsformer används. Eleverna får ta till sig kunskap på olika sätt.
Varierande och situations-anpassade arbetssätt och arbetsformer används över tid. Eleverna får visa sin kunskap på olika sätt.
Läraren använder aktuell, relevant och evidensbaserad forskning på ett medvetet och systematiskt sätt för att utveckla sin undervisning.
Läraren organiserar aktiviteterna på ett sätt som skapar och bibehåller arbetsro. Läraren väcker och fångar elevernas intresse. Läraren använder fungerande inledningar, uppstarter, övergångar och avslutningar. Olika arbetssätt och arbetsformer används.
Läraren får eleverna att följa rutinerna för arbetsro i undervisningen.
Läraren skapar en god atmosfär som bidrar till elevernas engagemang och motivation.
Läraren skapar återkommande en god atmosfär – över tid och i olika elevgrupper – som bidrar till elevernas engagemang och motivation.
Läraren tar ansvar för enskilda elevers sociala fostran.
Läraren ger elever ett gott stöd gällande deras sociala fostran.
Läraren arbetar aktivt för att skolans värdegrund genomsyrar verksamheten.
Läraren utvecklar och förfinar skolans värdegrund.
Elevinflytande
Lönekriterium 3: Kommunicerar med eleven om vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 3) Gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, såväl självständig som tillsammans med andra. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 4) Utvecklar elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar till dessa. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 5)
Läraren ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Läraren ger eleverna möjlighet att vara att ta del av den färdiga planeringen. Läraren ger eleverna möjlighet att känna till målen.
Läraren ger eleverna möjlighet att påverka på vilket sätt de vill visa sin kunskap. Läraren ger eleverna möjlighet att beskriva vad de arbetat med och vad de lärt sig.
Läraren ger eleverna möjlighet att påverka arbetsformer och arbetssätt. Läraren ger eleverna möjlighet att beskriva hur de lärt sig. Läraren tillvaratar elevernas intressen och förkunskaper i upplägget av undervisningen inom ramen för styrdokumenten.
Läraren ger eleverna möjlighet att beskriva hur de påverkat och varit involverade i planeringen av undervisningen så att målen uppnås.
Bedömning och resultat
Lönekriterium 4: Följer upp, bedömer, kommunicerar och dokumenterar elevens kunskapsutveckling och därigenom stödjer eleven till ett allt mer medvetet lärande. (SKOLFS 2011:37, §17 p. 7)
Lärarens skriftliga omdömen och IUP ger tydliga anvisningar om var eleven befinner sig i kunskaps-utvecklingen och hur nästa mål kan uppnås.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande med elever, individuellt och i grupp, i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat. Läraren använder formativ bedömning.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande och kunskapsresultat tillsammans med elever och kollegor, individuellt och i grupp, i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande och kunskapsresultat tillsammans med elever och kollegor för att höja undervisningens kvalitet och resultat för hela skolan.
Elevgruppernas kunskapsresultat förbättras.
Elevgruppernas kunskapsresultat förbättras: lägsta nivån halveras och högsta nivån ökar.
Återkommande höga kunskapsresultat för elevgrupper i förhållande till gruppens förutsättningar.

Utveckling

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar utifrån ansvar
Lönekriterium 5: Deltar i det systematiska kvalitetsarbetet. (SKOLFS 2011:37,§19 p. 4)
Deltar i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete med konstruktiva synpunkter.
Bidrar i hög grad till skolans systematiska kvalitetsarbete med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar.
Leder och driver skolans systematiska kvalitetsarbete.
Tar ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling genom att systematisk reflektera enskilt och tillsammans med andra. Bedömer sitt behov av kompetensutveckling. (SKOLFS 2011:37, § 24 p. 1)
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling.
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån flera aspekter t.ex.: ämneskunskaper, ledarskap, digital kompetens.
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån flera aspekter t.ex.: ämneskunskaper, ledarskap, digital kompetens. Läraren tar ansvar för planering av genomförandet av kompetensutveckling.
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån vad som behövs för verksamheten. Läraren tar ansvar för planering av genomförandet av kompetensutveckling.
Tillägnar sig aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. (SKOLFS 2011:37, § 24 p. 2) Att regelbundet utvärdera enskilt och tillsammans med kollegor och vidta åtgärder som utvecklar undervisning, metoder och organisation (Förvaltningsgemensamt lönekriterium)
Tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Förmedlar relevant kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete till andra.
Tar initiativ till förbättring och utveckling av verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Genomför förslag med synliga förändringar i verksamheten.

Medarbetare

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar utifrån ansvar
Samarbete, ansvarstagande och kommunikation
Lönekriterium 6: Medarbetarskapet i Uppsala kommun präglas av hög kompetens för uppdraget, ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt. (Riktlinjer för lönebildning, Uppsala Kommun). ”Medskapande medarbetare tar egna initiativ, framför synpunkter och är engagerade för att utveckla verksamheten som leder till ökad kvalitet för medborgaren och/eller brukaren.” (Medarbetarkort, Uppsala Kommun) Att enheten har utarbetade arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning (Förvaltningsgemensamt lönekriterium)
Samarbetar. Uppfyller arbetsmiljöpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan Bidrar och bjuder på sitt material och sin kunskap.
Samarbetar bra i arbetslag och andra arbetsgrupper. Tar tillvara kollegornas kompetenser. Ger aktivt kollegialt stöd. Delar med sig av erfarenhet och kunskap.
Arbetar systematiskt med samarbete. Kan identifiera möjligheter i olika samarbeten Entusiasmerar och engagerar kollegor.
Leder och bidrar till allas delaktighet. Drivande i verksamheten som helhet. Reflekterar över sin egen roll och ansvar i olika samarbeten och använder detta i utvecklingsarbetet. Identifierar och genomför konstruktiva lösningar.

Ekonomi

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar utifrån ansvar
Lönekriterium 7: Visar genom sina val medvetenhet om resurseffektivitet. ”De övergripande gemensamma kriterierna för medarbetarskapet i Uppsala kommun är Kommunikation, Samarbete och Ansvarstagande.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.