👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vt 2020 Kunskapsöversikt matematik Geometri år 9

Skapad 2020-01-14 12:28 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i Geometri år 9

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Löser problem genom att utföra enkla beräkningar med hjälp av tex likformighet eller längdskala för att komma fram till en figurs längd
Löser problem genom att utföra utvecklade beräkningar med hjälp av areaskala
Löser problem genom att utföra välutvecklade beräkningar med hjälp av sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala samt visar det genom matematiska beräkningar, t.ex. formler. Löser problem mhj topptriangelsatsen

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
känner igen olika typer av symmetrilinjer samt kongruenta och likformiga figurer
rita in olika typer av symmetri t ex rotationssymmetri, spegling i punkt eller linje samt rotationsordning
kunna spegla figurer med hjälp av olika typer av symmetri t ex rotationssymmetri, spegling i punkt eller linje samt rotationsordning
kunna se om avbildningen är likformig med utgångsbilden/föremålet både vid förstoring och förminskning
känna till relationerna mellan längdskala och areaskala
känna till relationerna mellan längdskala och areaskala respektive volymskala

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
känna till att Pythagoras sats gäller för rätvinkliga trianglar
Veta hur jag kan använda pythagoras sats när hypotenusan är känd
Känna till rymdiagonal och kunna göra beräkningar med hjälp av denna
utföra enkla beräkningar med likformighet
beräknar det verkliga avståndet med stöd av olika längdskalor t ex 1:25 000; 5:1 eller information om att 4 cm på kartan är 1 km i verkligheten
Utföra beräkningar med topptriangelsatsen
beräknar det verkliga avståndet med stöd av längdskalan eller information om hur mycket 1cm på kartan är.
beräkna arean med hjälp av areaskala
utföra beräkningar mha volymskala

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
kunna resonera kring pythagoras sats användbarhet
tolkar skala både vid förstoring och förminskning för två- och tredimensionella objekt följer framför och bemöter matematiska resonemang om konstruktion, avbildning och olika skalor
Kunna resonera kring likformighets beräkningsmetoder med hjälp av användning av ekvationssystem

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
redovisar på ett huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa
redovisar på ett ändamålsenlig sätt. Redovisningen är lätt att följa. redovisar sina tankar som har med konstruktion och skala att göra på olika sätt svarar i för situationen lämplig enhet och med rimlig noggrannhet
redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. redovisar sina tankar som har med konstruktion och skala att göra med hjälp av ekvationer svarar i för situationen lämplig enhet och med rimlig noggrannhet