Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-01-27 12:33 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
• eleven följer instruktionen • texten fungerar i huvudsak som en berättelse
• eleven följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse
• eleven följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse
INNEHÅLL
begripligt innehåll enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling • räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa • berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form
relativt väl fungerande struktur • uppbyggnaden är tydlig • berättelsen är till övervägande del skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men finns • ansatser till styckeindelning finns
väl fungerande struktur • uppbyggnaden lyfter texten • berättelsen är skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns • i huvudsak fungerande styckeindelning finns
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för … språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen förhållandevis god språklig variation
• ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för … språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en berättelse som är relativt väl kopplad till uppgiften och som relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
Eleven har skrivit en berättelse som är väl kopplad till uppgiften och som väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: