Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 6

Skapad 2020-01-28 12:43 i Modersmålsenheten Helsingborg
Bedömningsmatris för berättande text, i årskurs 6
Grundskola 6 Modersmål
E
C
A
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
• eleven följer instruktionen • texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
• eleven följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse.
• eleven följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse.
INNEHÅLL
begripligt innehåll enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling • räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa
relativt väl fungerande struktur • uppbyggnaden är tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning
väl fungerande struktur • uppbyggnaden lyfter texten • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en berättelse som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.
Eleven har skrivit en berättelse som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: