Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Nya språket lyfter" åk 1-6 Munkedals kommun

Skapad 2020-02-02 13:45 i Munkedalsskolan Munkedal
Matris i ämnet Svenska, åk 1-6, baserad på "Nya språket lyfter" från Skolverket.
Grundskola 1 – 6 Svenska
1
2
3
4
Ny nivå
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. (Eleven läser både på och mellan raderna vid lärarens högläsning.)
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen alla bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. (Eleven har börjat knäcka läskoden )
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. (Eleven ritar, målar och lekskriver.)
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. (Eleven utforskar och analyserar förhållandet mellan ljud och bokstav.)
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg. (Eleven använder en mer avancerad form av upptäckarskrivande och visar intresse för skrivandets möjligheter.)
AVSTÄMNING A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. (Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar använda sig av helordsläsning.)
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. (Eleven använder ljudningsstrategin utan problem vid läsning. Helordsläsningen ökar successivt och eleven visar förståelse för textens innehåll.)
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. (Eleven läser mellan raderna vid egen läsning av elevnära texter.)
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. (Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen, t.ex. bokens bilder och sina förkunskaper. Helordsläsningen ökar succesivt, rättar sig själv i läsning.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter. (Eleven skriver texter till bilder och förstår att text kan delas upp i ord och meningar. Upptäckarskrivning blandas med etablerad stavning av mer frekventa och bekanta ord.)
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa. (Eleven börjar skriva ord och enklare text med ett visst flyt. Skriver så att texten är läslig för sig själv och andra.)
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. (Eleven gör mellanrum mellan orden och använder även andra skiljetecken ibland.)
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. (Eleven planerar sitt skrivande genom t.ex. tankekartor. Använder ibland datorn för att skriva och bearbeta en text och visar intresse för att förbättra en text.)
AVSTÄMNING B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva. (Avkodningen sker alltmer automatiserat. Förståelse för textens innehåll genom samtal och reflektioner.)
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. (Tar egna initiativ för läsning. )
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. (Samtala om och diskuterar lästa texter.)
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. (Eleven stavar för eleven vanliga ord och är medveten om att det finns olika regler för stavning. Rättar sin egen stavning på inrådan eller eget initiativ. Börjar använda ordlista och/eller stavningsprogram.)
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår. (Eleven utgår ifrån tidigare kunskaper och egna frågor. Förstår och inhämtar information från olika källor.)
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. (Eleven använder stor boktav, punkt och frågetecken i egna texter.)
AVSTÄMNING C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs. (Eleven har insikt om att olika slags texter byggs upp på olika sätt.)
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen. (Eleven sökläser, översiktsläser, upplevelseläser och börjar anpassa sin läsning till syftet.)
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver. (Eleven skriver för att förklara och uttrycka tankar, åsikter och argument.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs. (Eleven skriver ofta och regelbundet. Stavar högfrekventa och dubbeltecknade ord och ljudstridigt stavade ord rätt.)
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver. (Eleven använder de vanligast förekommande skiljetecknen, använder dialog i text och använder styckeindelning.)
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter. (Eleven skriver längre berättande, beskrivande och instruerande texter med sammanhang så innehållet blir begripligt för andra.)
AVSTÄMNING D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse.)
Läsa E
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Skriva E
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Läsa F
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva F
Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
AVSTÄMNING F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
Berättande A
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Beskrivande B-C
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Beskrivande C-D
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande E-F
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: