Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens läsutveckling

Skapad 2020-02-04 13:14 i Hälsinggårdsskolan Falun
Skolverkets obligatoriska bedömningstöd för läsning åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
1
2
3
4
5
6
Läsa A
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Avstämning A - bokstäver och berättande text
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Läsa B
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning B - berättande text
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Läsa C
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning C - berättande och beskrivande texter
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: