Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av Novell

Skapad 2020-02-10 14:29 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris som visar hur långt du har kommit när det gäller olika delar i förmågan att skriva berättande text, i detta fall novell.

Nivå 1 - texten behöver bearbetas
Nivå 2
På väg mot nivå 3
Nivå 3
På väg mot nivå 4
Nivå 4
Innehåll
Novellens handling är ett försök till att vara trovärdig och hållbar.
Novellens handling är i huvudsak trovärdig och hållbar. Dina tankegångar framgår och du behandlar konflikten på ett enkelt sätt.
Novellens handling är relativt trovärdig och hållbar. Dina tankegångar framgår tydligt och du behandlar konflikten på ett utvecklat sätt.
Novellens handling är trovärdig och hållbar. Dina tankegångar framgår tydligt och du behandlar konflikten på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Innehåll/gestaltningar Gestaltning - att på ett levande sätt beskriva miljöer och personer samt upplevelser, tankar och känslor.
I texten finns få och enkla beskrivningar av händelser - men det saknas gestaltande beskrivningar. Texten innehåller uppradningar av händelser, men förmedlar inte upplevelser.
I texten finns några enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö/personer. Texten innehåller enkla berättargrepp/tekniker som i huvudsak fungerar. Texten återger händelse och förmedlar i viss mån upplevelser.
I texten finns flera passande gestaltande beskrivningar. Texten innehåller utvecklade berättargrepp/tekniker som fungerar relativt väl. Texten förmedlar i högre grad upplevelser, tankar och känslor.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten innehåller välutvecklade berättargrepp/tekniker som fungerar väl och som höjer textens kvalitet i sin helhet. Texten förmedlar upplevelser, tankar och känslor samt utvecklar dessa.
Struktur
Dramaturgin/spänningskurvan är enkel och kronologisk, händelser radas upp.
Dramaturgin/spänningskurvan är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.
Dramaturgin/spänningskurvan är relativt passande, t.ex genom att vara komplex.
Dramaturgin/spänningskurvan är passande genom att vara komplex.
Texten är i vissa delar sammanhängande och begriplig - men har i övrigt en lös och struktur. Texten är till viss del ologisk i sin uppbyggnad men tankeluckor/tankefel förekommer. Textbindningen är enkel och fungerar till viss del.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textens innehåll är i huvudsak logiskt uppbyggd Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Texten är logisk och har få omotiverade tankeluckor. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Texten har inga omotiverade tankeluckor, men medvetna tomrum kan förekomma. Textbindningen är välutvecklad.
Styckeindelning
Styckeindelning förekommer inte alls eller ibland men markeras då inte på ett tydligt sätt.
Styckeindelning fungerar i huvudsak och markeras ibland på ett korrekt sätt.
Styckeindelningen fungerar relativt väl och markeras för det mesta på ett korrekt sätt.
Styckeindelningen fungerar väl och markeras på korrekt sätt.
Språk och stil
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalet är enkelt och vardagligt och fungerar i sammanhanget.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och fungerar relativt väl i sammanhanget.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Ordvalet är varierat och specifikt och passar väl in i sammanhanget.
Meningsbyggnad
Menings- byggnaden är enkel och fungerar till viss del. Meningarna är för det mesta korta och inleds med subjekt. Satsradningar kan förkomma
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Exempel: Meningarna är antingen ofta korta och inleds med subjekt eller så är de till stor del för långa. Meningarna kan innehålla enkla bisatser men för det mesta är de uppbyggda av en eller flera huvudsatser.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande Meningarna är ofta varierade i längd med både korta och långa meningar. Meningarna är uppbyggda av både huvudsats och bisats. Meningarna inleds med olika satsdelar och inte enbart med subjekt.
Meningsbyggnaden fungerar väl. Meningarna är varierade i både längd och uppbyggnad. Skribenten visar prov på meningar som är uppbyggda av flera huvudsatser och bisatser på ett väl fungerande sätt. Meningarna inleds på ett varierat och genomtänkt sätt med olika satsdelar.
Skrivregler
Eleven följer till viss del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en berättelse/novell. Textens innehåll och form är i vissa delar anpassande till syfte, mottagare och kommunikationssituation - men som helhet behöver den bearbetas
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: