Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga svenska - Tala steg 1-5

Skapad 2020-02-25 16:05 i Slottsjordsskolan Halmstad
Bygga svenska för årskurs 1-3. I denna matris ingår observationspunkterna för Tala.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk

Tala - Steg 1

Har inte bedömts ännu
Eleven...
presenterar sig på ett enkelt och inövat sätt i och svarar på enkla frågor, till exempel "Är du hungrig?" och ställer själv frågor som ofta har karaktären av påståenden, till exempel "Hungrig? Ja/Nej?"
återger med stöttning kortfattat en händelse med ett vardagligt ordförråd och utifrån något visuellt stöd, till exempel fotografier, föremål eller stödord
uttrycker åsikter på ett enkelt sätt
använder ord och helfraser, till exempel "Vi ses imorgon! Jag vet inte"
använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller genom att uttrycka substantivens plural med "många" istället för ändelse(många bok)
Ny aspekt
kopulan (är, blir) utelämnas ofta, till exempel "han rädd". Även prepositioner utelämnas ofta

Tala - Steg 2

Har inte bedömts ännu
Eleven...
deltar med stöttning i enkla samtal om sådant som händer i och utanför klassrummet
återanvänder lärarens eller kamraternas ord och formuleringar
förhandlar på ett enkelt sätt om betydelsen av ord, fraser och innehåll
uttrycker på ett enkelt sätt åsikter, värderingar och jämförelser
använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och i ämnesundervisningen
börjar uttrycka sig med en viss precision både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att börja skilja på olika tempusformer och genom att börja använda modala hjälpverb (vill, kan) följt av infinitiv, samt börja uttrycka framtid med hjälp av ordet ska
börjar använda tidsbisatser (Hon jätteledsen när alla skrattade av henne), enklare partikelverb (kom in, spring ut) och ofta förekommande sambandsord (och, sen)
utelämnar mer sällan kopulan (är, blir)

Tala - Steg 3

Har inte bedömts ännu
Eleven...
deltar i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår. Eleven använder då ett mer precist ordförråd än tidigare och förhandlar om betydelsen av ord, fraser och innehåll.
använder vanliga sambandsord, till exempel för tid och orsak(sen, och sen så, för att)
kan berätta om en händelse eller företeelse med stöd av nyckelord i en mindre grupp
jämför på ett enkelt sätt förhållanden och erfarenheter och uttrycker åsikter om dessa
uttrycker sig med en viss precision och variation både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att ofta skilja på presens och preteritum, börja göra skillnad på bruket av preteritum och perfekt, uttrycka framtid på olika sätt, inleda huvudsatser med en annan satsdel än subjektet, börja kongruensböja adjektivet när det står attributivt (högt berg, stort slott), börja använda partikelverb där betydelsen inte är genomskinlig (kommer ihåg, läser om)

Tala - Steg 4

Har inte bedömts ännu
Eleven...
uppvisar ett mer effektivt flyt i kommunikationen än tidigare och kan förhandla om mening när något är oklart
gör jämförelser, uttrycker åsikter, förklarar och motiverar
uttrycker sig med en större precision och variation, både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att använda relevanta sambandsord och olika slags bisatser, alltmer tillämpa inversionsregeln (det vill säga omvänd ordföljd när det krävs), använda verbens tempusformer med större säkerhet (sprang, har/hade/skulle sprungit), kongruensböja adjektiven även i predikativ ställning. (när adjektivet står efter kopulan är eller blir, till exempel huset är stort), börja använda mindre frekventa partikelverb, börja använda idiomatiska uttryck (Jag har en idé; Nu är det kört; När man får rött kort så åker man ut)

Tala - Steg 5

Har inte bedömts ännu
Eleven...
återger händelser och erfarenheter sammanhängande så att innehållet och händelseförloppet framgår
uttrycker åsikter, förklarar och motiverar
uttrycker sig med precision, variation och en större säkerhet än tidigare både grammatiskt och lexikalt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: