Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 7 vt 20

Skapad 2020-03-18 16:35 i Vallonskolan Östhammar
Bedömningsmatris för arbetsområdet bråk och procent anpassad efter Vektor 7
Grundskola 7 Matematik

Nivå 0 innebär att du ännu inte når kunskapskraven för betyget E Nivå 1 a innebär att du ännu inte når kunskapskraven för betyget E, men du har börjat utveckla kunskaper.
Nivå 1 b innebär att du når kunskapskraven för betyget E Nivå 2 och 3 motsvarar ungefär kunskapskraven för betyget C respektive A

Observera att betygsättningen grundar sig på en samlad bedömning av de kunskaper eleven nått vid kunskapstillfället. En matris för ett visst arbetsområdet kan ge en bild av ett både högre och lägre betyg än det betyg som slutligen sätts.

Om en aspekt inte är markerad på någon nivå, så är aspekten ännu inte bedömd.

Problemlösning

Nivå 0
Nivå 1a
Nivå 1b
Nivå 2
Nivå 3
Metodval
Kunna lösa problem
Du kan efter lite hjälp från lärare eller kamrat, komma igång och lösa problem.
Du kan vanligen lösa enkla problem i ett led, utan hjälp.
Du kan lösa enkla problem, även i flera steg, på minst två olika sätt; med bild, tal, ord eller formel.
Du kan lösa enkla problem i flera steg, på flera olika sätt; med bild, tal, ord eller formel. Du kan välja en metod som passar bra till just det problem du jobbar med. Och du svarar på enklast möjliga sätt.
Metodval
Rimlighets- bedömning
Om du blir tillfrågad kan du avgöra om ett svar är rimligt eller ej.
Du märker ibland om det svar du fått inte är rimligt och påpekar det, även om du inte hittar en rimligare lösning. är
Du märker vanligen om dina svar är rimliga eller inte och lyckas ibland hitta en ny, rimlig lösning, om ditt svar är felaktigt. Du kan ge en rimlig förklaring av hur du vet om ditt svar är rimligt eller ej.
Du gör alltid korrekta bedömningar av dina svars rimlighet och hittar ofta en ny rimlig lösning om ditt svar är felaktigt. Du kan ge en bra förklaring, på ett tydligt matematiskt språk, av hur du vet om ditt svar är rimligt eller ej.
Metodval
Värdera metoder
Du kan, om du presenteras för två olika metoder att lösa ett problem, tala om vilken du tycker är bäst, och, om du får alternativ att välja på, kan du välja en motivering för dina val.
Du kan, om du presenteras för två olika metoder för att lösa ett problem, tala om vilken du tycker är bäst, och tala om någon orsak till varför du tycker så.
Du kan, så att den som lyssnar förstår och kan avgöra om det du säger är rimligt, förklara varför du har valt en viss metod för att lösa ett problem.
Du kan jämföra olika sätt att lösa ditt problem på och på ett tydligt matematiskt språk ge en god beskrivning av olika metoders för och nackdelar.
Redovisning
Du redovisar, med lite hjälp, din lösning så att läraren kan förstå hur du har tänkt.
Du redovisar din lösning så att läraren kan förstå hur du har tänkt.
Du redovisar din lösning så att vem som helst som kan den matematik som krävs lätt kan förstå hur du har tänkt. Du använder i viss mån ett korrekt matematisk språk i din redovisning .
Du redovisar din lösning så att vem som helst som kan den matematik som krävs lätt kan förstå hur du har tänkt. Du använder ett välutvecklat matematisk språk i din redovisning.

Matematiska begrepp

Nivå 0
Nivå 1a
Nivå 1b
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva begrepp
Du kan, med lite hjälp, använda de begrepp som ingår i området när du håller på med sådant som du kan, och du gör det då ofta på ett sätt som fungerar.
Du kan förklara vad de stor del av de begrepp du ska kunna inom området betyder så att läraren förstår att du förstår begreppet. Du använder till viss del ett matematiskt språk.
Du kan förklara vad de flesta begrepp du ska kunna inom området betyder, så att alla som har tillräckliga förkunskaper förstår vad du menar. Du använder oftast ett matematiskt språk.
Du kan förklara vad de begrepp du ska kunna inom området betyder så att alla som har tillräckliga förkunskaper förstår vad du menar. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Använda begrepp
Du kan, när du får alternativ, välja rätt beskrivningar av hur olika begrepp hör ihop, t.ex. hur decimalform och procentform hur ihop med varandra.
Du kan använda en stor del av de begrepp som ingår i området när du håller på med sådant som du kan, och du gör det ofta på ett sätt som fungerar. Du kan t.ex. prata om ifall tal är skrivna i bråkform eller blandad form.
Du kan använda de flesta av de begrepp som ingår i området när du håller på med sådant som du har stött på förut, och du gör det vanligen på sett sätt som fungerar. Du kan t.ex. prata om ifall tal är skrivna i bråkform eller blandad form.
Du kan använda de begrepp som ingår i området både när du håller på med sådant du kan som sådant som är helt nytt för dig. Du gör det nästan alltid på ett sätt som fungerar. Du kan t.ex. prata om ifall tal är skrivna i bråkform eller blandad form.
Jämföra begrepp
Du kan, när du får alternativ, välja rätt beskrivningar av hur olika begrepp hör ihop, t.ex. hur räknesätten hör ihop med varandra.
Du kan berätta lite om hur olika begrepp hör ihop, t.ex. decimalform och bråkform. Du kan t.ex. göra det genom att ge exempel på hur man växlar från en form till en annan. Du gör det på ett sådant sätt att läraren kan förstå att du förstår.
Du kan använda ett matematiskt språk för att berätta om hur olika begrepp, t.ex. decimalform och bråkform, hör ihop. Du gör det på ett sådant sätt att vem som helst som har tillräckliga förkunskaper kan förstå.
Du är väldigt säker när du ska beskriva hur olika begrepp, t.e.x. decimalform och bråkform, hör ihop och du kan lätt växla från ett begrepp till ett annat om det behövs för att ditt resonemang ska bli lättare att förstå.

Matematiska metoder

Nivå 0
Nivå 1a
Nivå 1b
Nivå 2
Nivå 3
Välja metod
Du kan med lite hjälp välja metoder som går att använda för att göra de beräkningar du ska, eller lösa de rutinuppgifter du ska lösa.
Du kan ofta välja metoder som går att använda för att göra de beräkningar du ska, eller lösa de rutinuppgifter du ska lösa.
Du väljer ofta metoder som passar bra för att göra de beräkningar du ska, eller för att lösa de rutinuppgifter du ska lösa.
Du väljer nästan alltid metoder som passar bra för att göra de beräkningar du ska göra, och du kan använda de metoder du kan i nya sammanhang. Du kan använda metoder i flera steg. Vid behov använder du metoder från andra områden av matematiken.
Beräkningar och rutinuppgifter
Du kan lösa de beräkningar de ska, eller de rutinuppgifter du ska lösa, när du jobbar med just den typen av uppgifter.
Du lyckas ofta göra de beräkningar du ska, eller de rutinuppgifter du ska lösa.
Du lyckas oftast göra de beräkningar du ska, eller de rutinuppgifter du ska göra.
Du gör sällan fel när du gör de beräkningar du ska, eller de rutinuppgifter du ska göra.
Bråkform och blandad form
Du kan med tillgång till exempel, skriva tal i bråkform och blandad form med stöd av bilder.
Du kan skriva tal i bråkform och blandad form, med stöd av bilder.
Du kan skriva tal i bråkform och blandad form utan stöd av bilder, när nämnaren är under 10.
Du kan skriva tal i bråkform och blandad form utan stöd av bilder för bråk med alla nämnare.
Bråkform och decimalform
Du kan med tillgång till exempel, skriva tal med nämnaren 10, 100 och 1000 i decimalform och tvärt om.
Du kan skriva tal med nämnaren 10, 100 och 1000 i decimalform och tvärt om.
Du kan skriva alla bråk i decimalform, och skriva ändliga decimaltal i bråkform. Du kan också skriva bråken 1/3 och 1/6 i såväl bråkform som decimalform.
Du är väldigt säker på det som krävs i nivå ett och två
Förlänga och förkorta bråk
Du kan förlänga och förkorta bråk med ett givet tal.
Du kan förlänga och förkorta bråk med ett givet tal eller så att de får en given nämnare eller täljare.
Du kan utan hjälp förkorta och förlänga bråk så att det bråk du får kan användas för att lösa den uppgift du ska lösa.
Du är väldigt säker på det som krävs i nivå ett och två. Du kan förkorta alla bråk till enklaste form.
Jämföra bråk 1
Du kan jämföra bråk med hjälp av bråkbräde.
Du vet att alla bråk med samma täljare och nämnare är lika med ett och att alla bråk där täljaren är hälften så stor som täljaren är lika med en halv.
Du vet att alla bråk där täljaren är dubbelt så stor som nämnaren är lika med två, och att alla bråk där täljaren är en tredjedel av nämnaren är lika med en trejdel.
Du kan generalisera de principer som tillämpas på nivå ett och två.
Skriva heltal i bråkform
Detta är egentligen en tillämpning av att kunna växla mellan bråkform och blandad form. Det står därför inte med som ett eget mål bland målen.
Du kan, med hjälp av bilder, skriva ett givet heltal som ett bråk med given nämnare, t.ex. 3 = 9/3
Du kan skriva ett givet heltal som ett bråk med given nämnare, t.ex. 3 = 9/3.
Du är säker på det som krävs på nivå 1.
Du är mycket säker på det som krävs på nivå 1.
Jämföra bråk 2
Du kan storleksordna bråk med hjälp av bråkbräde.
Du kan storleksordna bråk med samma täljare och bråk med samma nämnare. Du kan avgöra vilka bråk som är större respektive mindre än en halv och större eller mindre än en hel.
Du kan kan storleksordna bråk med hjälp av olika metoder, t.ex. det som anges på nivå ett, förlängning och förkortning, omvandling till decimalform m.m.
Du är säker på det som krävs på nivå 1 och nivå 2.
Addition och subtraktion av bråk
Du kan addera och subtrahera bråk med samma nämare, när nämnaren är skriven med bokstäver.
Du kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Du kan addera och subtrahera bråk med olika nämnare, genom att först förlänga eller förkorta så att de får samma nämnare, om det räcker med att förlänga eller förkorta det ena bråket.
Du kan addera och subtrahera alla bråk, även med olika nämnare, genom att förlänga eller förkorta bråken så att de får samma nämnare.
Decimalform och procentform
Du kan växla mellan procentform och decimalform när antalet hundradelar är mellan 1 - 9.
Du kan växla mellan procentform och decimalform och tvärt om.
Du är säker på det som krävs för nivå 1.
Du är mycket säker på det som krävs för nivå 1.
Proportioner
Med lite hjälp kan du tala om hur mycket vatten du ska tillsätta om något späds t.ex. 1:3 och du får veta hur mycket som ska spädas.
Du kan tala om hur mycket vatten du ska tillsätta om något späds t.ex. 1:3 och du får veta hur mycket som ska spädas ut.
Du kan lösa problem där bråk anger förhållande, som t.ex. när man anger proportionerna mellan saft och vatten på en saftflaska.
Du är säker på det som krävs för nivå 1 och 2.
X % av y
Beräkna delen
Du kan med lite hjälp räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t.ex. "hur mycket är 10 % 200?"
Du kan något metod för att räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t.ex. "hur mycket är 10 % av 200?"
Du är säker på det som krävs för nivå 1.
Du kan flera metoder för det som krävs för nivå 1, är säker på dem, och kan jämföra dem.
Prishöjning och rabatter
Du kan någon metod för att svara på frågor som "En vara kostar 120 kr. Priset höjs med 10 %. Vad blir det nya priset?" och "EN vara kostar 120 kr. Du får 25 % rabatt. Vad får du betala?"
Du är säker på det som krävs för nivå 1, och kan med visst stöd, använda dig av förändringsfaktor när du räknar ut nytt pris.
Du är säker på det som krävs för nivå 1 och 2.
Hur många % är x av y?
Beräkna andelen
Du kan med lite hjälp, räkna ut hur många procent en andel av något är.
Du ska, för tal där du kan växla mellan bråkform och decimalform, kunna någon metod för att besvara frågor som "10 av 100 elever har katt. Hur många procent av eleverna har katt?"
Du ska, för samtliga tal, kunna någon metod för att besvara frågor som "12 av 150 vuxna saknar soffa hemma. Hur många procent av alla vuxna saknar soffa hemma?"
Du ska vara säker på det som krävs för nivå 1 och 2.
Hur många procent är alltihop?
Du vet att 100 % är "alltihopa".
Du ska veta vad 100 % innebär och kunna svara på frågor som "40 % av alla familjer har en stor frys hemma. Resten har inte det. Hur många procent har inte stor frys hemma?"
Du ska vara säker på det som krävs för nivå 1 samt kunna lösa uppgifter av typen. 10 % av flickorna har hund och 10 % av pojkarna har hund. Pojkarna och flickorna är lika många. Hur många procent har hund totalt sett?
Du ska vara mycket säker på det som krävs för nivå 1 och 2.
Beräkna det hela
Du kan räkna ut hur mycket "det hela" är om du vet hur mycket 1 % är
Du kan, om den givna andelen är 1, 10, 20, 25 eller 50 % beräkna det hela.
Du kan, oavsett hur stor andel som är given, beräkna det hela.
Du är mycket säker på det som krävs för nivå 1 och 2.

Resonemang

Nivå 0
Nivå 1a
Nivå 1b
Nivå 2
Nivå 3
Förstå instruktioner
Du förstår tydliga, muntliga instruktioner och kan med mycket lite hjälp följa dem. Du förstår korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner och kan med mycket lite hjälp följa dem.
Du förstår tydliga muntliga instruktioner. Du förstår korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner.
Du förstår vanligen muntliga instruktioner. Du förstår även lite längre skriftliga instruktioner, och kan följa dem.
Du är säker på det som krävs för nivå 2, och du kan följa långa skriftliga instruktioner i flera led.
Följdfrågor
Du frågar när du inte förstår eller när du vill veta mer.
Du frågar när du inte förstår eller vill veta mer.
Du ställer tydliga och relevanta frågor som för diskussionen eller genomgången framåt.
Du ställer tydliga och relevanta frågor som för diskussionen eller genomgången framåt och fördjupar dem.

Kommunikation

Nivå 0
Nivå 1a
Nivå 1b
Nivå 2
Nivå 3
Egna förklaringar
DU kan, när du får exempel, välja rätt skriftlig eller muntlig förklaring av varför man gör på ett visst sätt, eller varför du har gjort på ett visst sätt. Du kan skilja på exempel som använder vardagsspråk och exempel som innehåller ett matematiskt språk. Du kan, om du får alternativ välja den skriftliga redovisning som stämmer med hur du har tänkt och är korrekt skriven.
Du kan ge någon form av muntlig eller skriftlig förklaring kring varför man gör på ett visst sätt, eller varför du har gjort på ett visst sätt. Du använder ibland ett matematiskt språk. Du gör någon form av redovisning skriftligt, så att det går att följa hur du tänkt. Du gör det här så att din lärare kan förstå hur du tänkt.
Du kan motivera varför du gör på ett visst sätt eller varför man i allmänhet gör på ett visst sätt. Du använder till stor del ett matematiskt språk. När du redovisar skriftlig är det tydligt vad som är ditt svar och vilka enheter som används. Du redovisar beräkningar och tankegånger. Du kan göra detta såväl skriftligt som muntligt Du gör det här så att så att alla med tillräckliga förkunskaper utan för stora problem kan följa dina resonemang och beräkningar.
Du kan göra det som krävs för nivå 2 med stor säkerhet och med användande av ett korrekt matematiskt språk. Dina förklaringar och redovisningar är lätta att följa. Du förklarar på ett sätt som de flesta förstår, och du kan anpassa din förklaring efter den du förklarar för.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: