Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala FRA 3 (Uppgiftsmatris)

Skapad 2020-03-26 13:43 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Matris enligt Libers bedömningsmaterial: Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska (2016)
Gymnasieskola 1 Moderna Språk - Franska

Muntlig framställning

F
E
D
C
B
A
Förmåga att formulera sig
– Gör sig eleven förstådd? – Använder eleven grammatiska strukturer och mönster?
Eleven formulerar sig oftast inte begripligt, använder ytterst få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig sällan förstådd.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt, använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd.
Eleven formulerar sig enkelt och relativt tydligt, kan använda enkla grammatiska strukturer och mönster, förmedla ett innehåll och gör sig oftast förstådd. Elevens uttal är acceptabelt.
Eleven formulerar sig relativt varierat och tydligt, kan använda vanliga grammatiska strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt och korrekt. Elevens uttal är relativt klart.
Förmåga att formulera sig
– Formulerar sig eleven sammanhäng-ande? – Formulerar sig eleven med flyt? – Anpassar sig eleven till syfte, mottagare och situation?
Eleven kan oftast inte formulera sig sammanhängande och kan oftast inte hålla en röd tråd.
Eleven formulerar sig till viss del sammanhängande, använder i någon utsträckning sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en viss förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- och följdförhållanden. De pronomen som eleven använder refererar också på ett något tydligare sätt till sitt huvudord eller till en fras.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden. Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Anpassningen är mycket begränsad. Eleven kan delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sammanhanget.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden. Eleven formulerar sig även med visst flyt – relativt obehindrat utan att alltför ofta tveka eller behöva stanna upp – och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Kraven på anpassning är mycket begränsade. I något avseende måste dock eleven kunna anpassa muntliga framställningar i enklare sammanhang. Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan klara sig i några olika sociala sammanhang genom att hantera mindre förutsägbara men enkla situationer på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Förmåga att bearbeta språket
– Kan eleven förbättra sina egna framställningar?
Eleven gör någon eller några enkla förbättringar, jämförelsevis lätta att genomföra, av egna framställningar för att förtydliga och variera.
Eleven gör enkla förbättringar av egna framställningar i några avseenden med syftet att förtydliga och variera. Förbättringarna rör sig på ytan och påverkar relativt få aspekter av framställningen.
Eleven gör enkla förbättringar av egna framställningar i några avseenden med syftet att förtydliga och variera. Förbättringarna rör sig på ytan och påverkar relativt få aspekter av framställningen.
Eleven gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. Det finns goda skäl till de förbättringar eleven gör. Framställningen blir mera verkningsfull.

Muntlig interaktion

F
E
D
C
B
A
Förmåga att kommunicera
– Gör sig eleven förstådd? – Använder eleven grammatiska strukturer och mönster? – Uttrycker sig eleven med flyt?
Eleven uttrycker sig oftast inte begripligt, använder ytterst få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig sällan förstådd.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt, använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd.
Eleven uttrycker sig enkelt och relativt tydligt, använder enkla strukturer och mönster och gör sig oftast förstådd.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt. Eleven interagerar mestadels relativt otvunget genom att, i muntlig interaktion, haka i och fylla på samtalet.
Förmåga att anpassa språket
– Anpassar sig eleven till syfte, mottagare och situation?
Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Anpassningen är mycket begränsad. Eleven kan delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sammanhanget.
Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan klara sig i några olika sociala sammanhang genom att hantera mindre förutsägbara men enkla situationer på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Förmåga att använda strategier
– Använder eleven strategier (till exempel turtagning, hur man visar att man håller med eller har en avvikande uppfattning och hur nya aspekter eller ämnen introduceras) för att lösa problem i/förbättra interaktionen?
Eleven väljer och använder strategier som fungerar ibland men problemen i interaktionen kvarstår ofta.
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: